Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy należy:

  1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
  2. na terenie powiatu;
  3. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy,
b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

  1. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
  2. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
  3. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  4. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  5. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy realizującą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Warszawie: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe,

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Załączniki: