Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu informacyjnego m.st. Warszawy

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu ("RODO").
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@um.warszawa.pl.
 4. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi Serwisu przez Użytkownika, tj.:
  1. Subskrypcji newslettera,
  2. Możliwości komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,
  3. Udziału w konkursach, ankietach, zapisy na wydarzenia,
  4. Korzystania ze skrzynki e-mail.
 6. W przypadkach opisanych w pkt 4, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Nick,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres poczty elektronicznej,
  5. Adres zamieszkania,
  6. Data urodzenia.
 7. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 6, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,
  2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
   3. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   5. dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
   2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;
  7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
  8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Pana Sławomira Janickiego, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem e-mail: iod@opsbemowo.waw.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 48 71 377.

Klauzule informacyjne