Przemoc domowa OPS Bemowo

Symbol dłoni wyrażający potrzebę uzyskania pomocy
Autor: policja.pl

Jeśli doznajesz krzywdzenia ze strony osoby bliskiej, nie widzisz możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, pamiętaj, że nie jesteś sam – jesteśmy placówką, która może Cię wesprzeć w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Poniżej znajdziesz informacje o naszej ofercie.

Pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy w naszym Ośrodku udzielają:

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-300, 22 48-71-301

Wystarczy, że zgłosisz się osobiście do siedziby Ośrodka bądź skontaktujesz się telefonicznie z rejonowym pracownikiem socjalnym, który umówi się z Tobą aby rozeznać Twoją sytuację i potrzeby. W przypadku rozpoznania przemocy domowej pracownik socjalny:

 • Uruchomi procedurę „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który zostanie przekazany do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 • Pozostanie w kontakcie z Twoją rodziną, aby udzielać osobom doświadczającym przemocy wsparcia, a osobę stosującą przemoc motywować do podjęcia działań naprawczych;
 • Będzie uczestniczył w grupie diagnostyczno-pomocowej, którą Zespół Interdyscyplinarny powoła w sprawie Twojej rodziny, aby Wam pomóc. Na spotkanie tej grupy będziesz zaproszony(a);
 • Udzieli Ci informacji o miejscach pomocy specjalistycznej oraz będzie uczestniczył w tworzeniu indywidualnego planu pomocy dla Twojej rodziny;
 • W przypadku trudnej sytuacji materialnej poinformuje Cię, z jakich świadczeń pomocy społecznej możesz skorzystać i przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy w celu zaplanowania pomocy pieniężnej lub niepieniężnej.

Znajdź pracownika socjalnego

Dział Przeciwdziałania Przemocy

ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26
22 48-71-34122 48-71-342

Ten Dział realizuje pomoc specjalistyczną dla osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz świadków przemocy. Wystarczy, że zgłosisz się osobiście bądź skontaktujesz się telefonicznie ze specjalistą. Pomoc specjalistyczna udzielana jest w ramach projektu: „Budowanie Mocy – Stop Przemocy Na Bemowie”.
W ofercie projektu są następujące działania:

Dział prowadzi również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zespół, w związku z podejrzeniem przemocy domowej w danej rodzinie powołuje Grupę Diagnostyczno-Pomocową (GDP) składającą się z przedstawicieli różnych instytucji, której celem jest zatrzymanie przemocy i zapewnienie odpowiedniego wsparcia w oparciu o Indywidualny Plan Pomocy opracowany dla Twojej rodziny.

W Ośrodku odbywają się spotkania Grup i koordynowana jest praca na rzecz rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Jeżeli w Twojej rodzinie zostanie uruchomiona procedura „Niebieskie Karty” będziesz zaproszony(a) na spotkanie Grupy w celu narady, jakie wsparcie dla Twojej rodziny będzie najlepsze oraz jakie działania powinna podjąć osoba stosująca przemoc.

 • Wsparcie socjalne mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych;
 • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i rodzinne dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc;
 • Pomoc w zapewnieniu bezpiecznego schronienia dla osoby doznającej przemocy i jej bliskich;
 • Pomoc w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia specjalistycznego, w tym wsparcia asystenta rodziny;
 • Pomoc w uzyskaniu porad prawnych i informacji na temat praw przysługujących osobom doznającym przemocy domowej;
 • Programy edukacyjno-rozwojowe:
  • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy,
  • warsztaty edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
  • warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym i inne;
 • Wsparcie dla dzieci doznających przemocy domowej;
 • Konsultacje i współpraca z innymi instytucjami i organizacjami mające na celu skuteczną pomoc osobom krzywdzonym;
 • Interwencję w na rzecz ochrony osób zagrożonych przemocą podjęto wspólnie z pracownikiem socjalnym.

Kierownik

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Katarzyna Hałuszczak 22 48-71-341 k.haluszczak@opsbemowo.waw.pl


Konsultanci

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Agnieszka Celska 22 48-71-320 a.celska@opsbemowo.waw.pl
Dorota Jaworska 22 48-71-313 d.jaworska@opsbemowo.waw.pl
Beata Kita 22 48-71-313 b.kita@opsbemowo.waw.pl
Urszula Michalczyk 22 48-71-313 u.michalczyk@opsbemowo.waw.pl
Olga Popiołek 22 48-71-343 o.popiolek@opsbemowo.waw.pl

 

Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

Imie i nazwisko Telefon E-mal
Kinga Kudlak 22 487-13-43 k.kudlak@opsbemowo.waw.pl
Klaudia Piątek-Borkowska 22 48-71-342 k.piatek@opsbemowo.waw.pl
Ewa Rosłon 22 48-71-342 e.roslon@opsbemowo.waw.pl

 

Dowiedz się więcej o przeciwdziałaniu przemocy w Warszawie 

OFERTA POMOCY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

Rodzaje przemocy

 • Przemoc fizyczna: obejmuje wszelkie działania, które powodują ból, obrażenia ciała lub nawet śmierć. Może obejmować bicie, kopanie, zadawanie obrażeń za pomocą przedmiotów, duszenie, wykręcanie rąk itp.
 • Przemoc psychiczna: polega na manipulowaniu, zastraszaniu, odrzucaniu lub poniżaniu ofiary. Często przejawia się poprzez kontrolę, zastraszanie psychiczne, poniżanie, wyśmiewanie, krytykowanie, groźby lub izolację.
 • Przemoc seksualna: obejmuje wszelkie formy niechcianych zachowań seksualnych, takie jak gwałt, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne lub zmuszanie do pornografii.
 • Przemoc ekonomiczna: polega na kontrolowaniu, ograniczaniu lub całkowitym uszczuplaniu dostępu do zasobów finansowych. Może obejmować kontrolę nad pieniędzmi, ograniczanie dostępu do pracy lub utrudnianie samodzielności finansowej.
 • Cyberprzemoc: obejmuje działania podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które naruszają prywatność osoby lub wzbudzają u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, m.in. wykonywanie zdjęć bądź filmów bez zgody osoby i publikowanie ich w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że przemoc to zarówno powtarzające się działania, które osoba stosująca przemoc stosuje systematycznie przez dłuży okres czasu jak również pojedynczy akt przemocy.

Procedura „Niebieskie Karty” to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych przez podmioty do tego uprawnione – policję/żandarmerię wojskową, pomoc społeczną, oświatę, ochronę zdrowia, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacje pozarządowe, mających na celu na rzecz zatrzymania przemocy i udzielenie odpowiedniego wsparcia członkom rodziny.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest przez Grupę Diagnostyczno-Pomocową – zespół osób powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny do pracy z rodziną w oparciu o Indywidualny Plan Pomocy.

Do zadań Grup Diagnostyczno-Pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
  • a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
  • b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
 • 10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Działania Grup Diagnostyczno-Pomocowych realizowane są w oparciu między innymi:

 • o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 poz. 1249 z późn. zm.)
 • o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2023 poz. 1870)

Projekty socjalne

 • Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie – edycja 2024

  Doświadczeniem niektórych osób i rodzin jest przemoc, która może występować w obszarze naruszeń sfery fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej. Może przejawiać się aktywnym działaniem, zaniedbaniem lub cyberprzemocą stosowaną przez członka rodziny dysponującego przewagą siły, możliwości, decyzyjności, w wyniku czego inni członkowie rodziny doznają krzywdy i cierpienia. W takich sytuacjach osobom doznającym przemocy niezbędna jest pomoc, aby doprowadzić do zapewnienia im bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieżenia dalszemu krzywdzeniu. Natomiast osobom stosującym przemoc jest konieczna pomoc, aby mogły zaprzestać stosowania zachowań przemocowych i nauczyć się w bezpieczny sposób realizować swoje potrzeby osobiste, które dotychczas realizowały za pomocą szkodliwych wzorców. Aby udzielać skutecznej pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy niezbędne jest zaangażowanie profesjonalistów z różnych dziedzin. Konieczna jest w tym celu skuteczna, profesjonalna współpraca a także możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia i doskonalenia zawodowego. Budowanie współpracy jest jednym z celów tego projektu. Jeżeli Ty lub Twoja rodzina doświadcza trudności wynikających z przemocy domowej, doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem – ten projekt jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś osobą w sytuacji rozwodu lub rozstania, masz dzieci, doświadczasz przykrych emocji, trudności w porozumieniu się z małżonkiem/partnerem w istotnych sprawach dziecka i dalszego funkcjonowania – ten projekt jest dla Ciebie. Jeżeli masz trudności ze złością, nie potrafisz powstrzymać się od zachowań agresywnych – ten projekt jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś pracownikiem instytucji (policji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sądu itp.) i w ramach swoich obowiązków podejmujesz działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – ten projekt jest dla Ciebie. Zależy nam, aby osoby doznające przemocy potrafiły zadbać o swoje bezpieczeństwo i ochronę godności, aby potrafiły zapewnić bezpieczne warunki rozwoju dzieciom i innym osobom zależnym. Zależy nam również na tym aby osoby, które stosują przemoc nauczyły się konstruktywnych sposobów wyrażania złości, komunikowania potrzeb, zwiększenia empatii wobec uczuć i potrzeb innych i skorygowały dotychczasowe zachowanie. Zależy nam również, aby przedstawiciele służb wiedzieli jak skutecznie pomagać osobom krzywdzonym i co robić, aby interwencja wobec osoby stosującej przemoc przeprowadzona została w oparciu o obowiązujące przepisy przy zachowaniu podmiotowości wszystkich jej uczestników. Co proponujemy? Indywidualne konsultacje specjalistyczne Indywidualne konsultacje psychologiczne Interwencję kryzysową Warsztaty dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym „Razem a jednak osobno” Warsztat edukacyjny dla osób mających trudności z kontrolą złości „Mogę inaczej” Grupę rozwoju osobistego dla kobiet doznających przemocy „Strefa Budowania Mocy” Trening dla członków rodzin osób przejawiających dysregulację emocjonalną „Family Connections” Doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli służb z zakresu przeciwdziałania przemocy Profilaktykę środowiskową Superwizję pracy indywidualnej i grupowej dla profesjonalistów Kto? Gdzie? Kiedy? Realizatorem projektu są specjaliści Działu Przeciwdziałania Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz partnerzy zaangażowani do współpracy. Działania projektowe będą realizowane: w Ośrodku Pomocy Społecznej, w mediach internetowych www.opsbemowo.waw.pl oraz profilu FB. Projekt realizowany będzie do grudnia 2024 roku. Informację o terminach poszczególnych działań grupowych będziemy upowszechniać za pośrednictwem mediów internetowych oraz spotkań osobistych. Jak się zapisać? Działania projektowe adresowane są do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Bemowo bądź osób wykonujących swoje obowiązki służbowe na terenie Bemowa. Udział w poszczególnych działaniach wymaga zgłoszenia się do realizatorów. W przypadku poradnictwa specjalistycznego bądź warsztatów, zapisy prowadzimy osobiście w siedzibie Ośrodka bądź telefonicznie. Co możesz zyskać? Jeżeli jesteś osobą, która doświadcza przemocy, dzięki wsparciu specjalistycznemu odzyskasz kontrolę nad swoim życiem, nauczysz się stawiania granic, wyrażania i dbania o swoje potrzeby. Jeśli jesteś osobą, która dotychczas stosowała niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami, komunikowała się z bliskimi w sposób krzywdzący, naruszający granice – dzięki wsparciu specjalistycznemu dowiesz się jak postępować, rozmawiać i komunikować swoje potrzeby, aby nie krzywdzić drugiego człowieka. Jeżeli na co dzień jesteś w roli interwenta bądź pomagacza dla osób doznających bądź stosujących przemoc, uzyskasz wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania przemocy, w ramach konsultacji konsultacji lub superwizji omówisz ze specjalistami swoje wątpliwości, uzyskasz pomoc w opracowaniu odpowiedniego planu działań na rzecz osoby i rodziny dotkniętej przemocą. W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr tel. 22 487-13-13, 22 487-13-43, 22 487-13-41

 • Kampania „Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie” – edycja 2024
  Logo kampani Wychowuję Mądrze i Bezpiecznie

  Bycie rodzicem to najtrudniejsza z naszych życiowych ról, a wychowanie to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jako rodzice i wychowawcy poszukujemy pomysłów jak reagować, żeby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki rozwoju – jak przygotować je do zadań, które niesie życie a jednocześnie sprawić, aby było szczęśliwe. Dlatego zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań i materiałów, które będziemy propagować w ramach kampanii. Mamy nadzieję, że będą Ci one pomocne w budowaniu bezpiecznej i wzmacniającej relacji ze swoim dzieckiem lub wychowankiem. Zależy nam aby wszyscy dorośli chronili dzieci, dbali o ich bezpieczeństwo i rozwój. Dzieci wychowywane w poczuciu szacunku i troski wyrastają na dojrzałych dorosłych, którzy dobrze radzą sobie w życiu. Zależy nam aby rodzice i wychowawcy wiedzieli jak wspierać dzieci i co robić gdy występują trudności. Co proponujemy? Materiały informacyjno-edukacyjne posty informacyjno-edukacyjne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych na fanpage kampanii #WychowujeMadrzeiBezpiecznie, ulotki oraz komiks edukacyjny dla rodziców pod hasłem „Masz wybór”, Spotkania grupowe kształtujące umiejętności rodzicielskie warsztaty dla rodziców (realizowane w Ośrodku) warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców” warsztaty dla rodziców w sytuacji konfliktu okołorozstaniowego warsztaty radzenia sobie ze złością w modelu TZA trening Family Connections (dla rodziców dzieci ze szczególnymi trudnościami) piknik profilaktyczny dla rodzin z dziećmi; Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych; Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla dzieci; Szkolenia specjalistyczne wzmacniające kompetencje kadry przedszkolnej w zakresie pracy z rodzicami: warsztaty na temat potrzeb dzieci i komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, tzw. „Wstęp do Szkoły dla Rodziców”; warsztaty na temat pracy z rodzicami w konflikcie, warsztaty na temat uzależnień behawioralnych, warsztaty na temat pracy z zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem technik Stosowanej Analizy Zachowania. Kto? Gdzie? Kiedy? Działania kampanii będą realizowane: w przedszkolach publicznych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w mediach internetowych http://bemowo.um.warszawa.pl/waw/opsbemowo oraz profilu FB. Realizatorami Kampanii są specjaliści OPS Bemowo. Przewidujemy, że działania rozpoczną się w maju 2024 roku. Informację o terminach poszczególnych propozycji będziemy upowszechniać za pośrednictwem przedszkoli i mediów internetowych. Jak się zapisać? Jeśli jesteś rodzicem dziecka uczęszczającego do przedszkola – oferta dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej i przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko, Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym, które nie uczęszcza do przedszkola – oferta dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej, Jeśli jesteś wychowawcą przedszkolnym – oferta szkoleniowa dla Ciebie będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej. Co możesz zyskać? Jeżeli jesteś rodzicem, dzięki działaniom Kampanii będziesz lepiej rozumieć swoje dziecko, będziesz mieć większy wybór własnych zachowań wobec dziecka, będziesz świadomy jak Twoje reakcje wpływają na dziecko. To wszystko może przyczynić się do tego abyś czuł się spełnionym i mądrym rodzicem a Twoje dziecko było szczęśliwsze i lepiej przygotowane do dalszej drogi życiowej. Jeżeli jesteś wychowawcą dodatkowo zyskasz zachętę i umiejętności do prowadzenia wartościowych rozmów z rodzicami dzieci, które są pod Twoją opieką a także uzyskasz wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, które mogą dotykać dzieci i ich rodziny. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami pod nr telefonu 22 48-71-341, 22 48-71-342.