Pracuj z nami OPS Bemowo

Oferty pracy i wolontariatu

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz działać dla innych to zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami dla kandydatów na wolontariuszy. Klikając w ogłoszenie Twoja przeglądarka przekieruje Cię do strony ochotnicy.waw.pl skąd będziesz możesz dokończyć swoje zgłoszenie. Możesz też zadzwonić do mnie bezpośrednio 512 698 711 lub skontaktować się przez stronę Wolontariat Bemowo na Facebooku.

Warszawscy ochotnicy

Baner. Wspieraj seniora. Korpus wsparcia seniorów na Bemowie
 
Baner. Potrzebna pomoc w nauce matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, języka angielskiego. wolontariat@opsbemowo.waw.pl, FB: /WolontariatBemowo, tel. 512 698 711
 
Baner. Bemowo dla Ukrainy. Chcesz pomagać? Zgłoś się: FB: /opsbemowo, tel. 512 698 606, 512 698 711
 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza stały nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zadania

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • dbanie o odpowiednią opiekę lekarską,
 • pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego/kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać kuratorowi/opiekunowi za sprawowanie kurateli/opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kuratela/opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, w przypadku opiekuna prawnego wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, natomiast w przypadku kuratora wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV, list motywacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora/opiekuna prawnego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ma charakter ciągły.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kurator/Opiekun prawny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.