Kryzys bezdomności OPS Bemowo

Mężczyzna siedzi przy ścianie

Zgodnie z przepisami prawa osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności i przebywasz na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy możesz zgłosić się o pomoc do siedziby Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej (BKIS) przy ul. Lazurowej 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego, który udzieli Ci wsparcia stosownego do Twojej aktualnej sytuacji i potrzeb.

Na rzecz osób bezdomnych świadczymy różne formy pomocy:

 • wskazanie miejsc noclegowych oraz punktów gdzie można uzyskać żywność odzież, obuwie,
 • wskazanie adresów jadłodajni,
 • wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną,
 • pomoc w uzyskaniu schronienia poprzez kierowanie do schronisk oraz schronisk z usługami opiekuńczymi,
 • umożliwienie korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej poprzez potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • pomoc finansową,
 • pracę socjalną ukierunkowaną na poprawę sytuacji życiowej,
 • wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne w zakresie uzależnień,
 • doradztwo zawodowe.

Zależy nam aby osoby w kryzysie bezdomności mogły integrować się ze środowiskiem, a także poczuć wspólnotę z osobami pokonującymi ten rodzaj kryzysu.

W celu integracji i wsparcia w każdy poniedziałek przed południem mamy dla Was specjalny czas. Zapraszamy na herbatę i rozmowę.

W naszym Ośrodku pomocy osobom dotkniętym kryzysem bezdomności udzielaja Bemowski Klub Integracji Społecznej.

Kontakt

Paracownicy socjalni

Imię i nazwisko Telefon E-mail
Grzegorz Prądzyński 22 487-03-16 g.pradzynski@opsbemowo.waw.pl
Magdalena Sadolewska 22 487-03-16 m.sadolewska@opsbemowo.waw.pl

Dowiedz się więcej o wsparciu osób w kryzysie bezdomności w Warszawie 

OFERTA POMOCY DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Usługi społeczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Projekty socjalne

 • Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS) – edycja 2024

  Mogły się zdarzyć w Twoim życiu trudności życiowe, których pokonanie wymaga skorzystania z pomocy specjalistów. Z tego powodu BKIS oferuje Ci pomoc w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym po przebytych negatywnych doświadczeniach lub zaistnieniu innych okoliczności, które utrudniły Twoje funkcjonowanie i powodują potrzebę: powrotu na rynek pracy i uzyskania stabilizacji materialnej, aktywizacji i integracji społecznej w celu minimalizowania ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzależnieniem, pobytem w zakładzie karnym, problemami emocjonalnymi, przezwyciężenia kryzysu bezdomności. Po co? Jeśli brakuje Ci pewności siebie, straciłeś wiarę w zmianę swojej sytuacji lub chciałbyś coś zmienić, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać, czujesz się wyobcowany oraz bezradny i osamotniony w swoich poczynaniach, BKIS jest właściwym miejscem gdzie możesz się zgłosić po wsparcie. Zapraszamy Cię do skorzystania ze spotkań indywidualnych i grupowych z naszymi specjalistami. Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją zaproszą Cię do opracowania wspólnego planu wyjścia z kryzysowej sytuacji i będą Cię wspierać w jego realizacji. Co proponujemy? Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju. Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również będą mogli korzystać z porad specjalistów. Oferowane bezpłatne wsparcie realizowane na rzecz uczestników BKIS to: praca socjalna, konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem, konsultacje indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień, konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, grupy samopomocowe, grupy wsparcia, kierowanie do prac społecznie użytecznych, szkolenia i staże zawodowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne, udzielanie świadczeń socjalnych, wsparcie dedykowane osobom w kryzysie bezdomności. Gdzie? Działania projektowe realizowane są w siedzibie BKIS przy ul. Lazurowej 14. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kto realizuje? Realizatorami projektu są specjaliści OPS Bemowo. Kiedy? Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w cyklu rocznym od stycznia do grudnia. Jak się zapisać? Do BKIS możesz zgłosić się osobiście lub zostać do niego zgłoszony przez Twojego pracownika socjalnego z OPS Bemowo. Co możesz zyskać? W BKIS można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, pracy w ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych lub stażu. Osoby posiadające potrzebę rozwoju, nabywania nowych umiejętności czy przekwalifikowania zawodowego mogą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, korzystać z doradztwa zawodowego. Dzięki udziałowi w zajęciach w uczestniku wzrasta pewność siebie, wiara we własne możliwości i siły do podjęcia działań w celu pokonania problemu życiowego, chęć wprowadzenia w swoje życie zmian bez niepotrzebnego i ograniczającego stresu. Osoba zaczyna czuć potrzebę samodzielności w codziennym życiu. Kontakt W sprawie projektu możesz kontaktować się z nami: tel. 22 487-03-15 lub 600-055-126 tel. 22 48-71-300, 22 48-71-301