Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Pomocy Społecznej Bemowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Bemowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu informacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bemowo(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Marcin Tokarski
 • E-mail: m.tokarski@opsbemowo.waw.pl
 • Telefon: 506-877-125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Tymczasowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, Warszawa

Lokal zajmuje jeden poziom – parter budynku wielokondygnacyjnego.

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Główne wejście do budynku znajduje się z lewej strony budynku. Oznaczone jest tablicą z nazwą Ośrodka zamieszczoną na elewacji. Wejście posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Z wiatrołapu, na prawo znajduje się wejście do punktu obsługi klientów. Podłoga na poziomie terenu. Brak progu.
  Brak miejsc z kontrolą dostępu.
   

 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z nazwą działu.
  W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
  z niepełnosprawnościami
  Przy budynku znajdują się ogólnodostępne parkingi z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dział Wsparcia Rodziny – Bemowskie Centrum Wspierania Rodzin
Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej

Lokale znajdują się na poziomie 0 – parter budynku wielokondygnacyjnego.

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Siemiatyckiej. Oznaczone jest tablicą z nazwą Ośrodka, zamieszczoną na elewacji. Posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Prowadzi do głównego holu, gdzie znajduje się kasa Ośrodka. Dział Wsparcia Rodziny – Bemowskie Centrum Wspierania Rodzin znajduje się w głębi korytarza po prawej stronie. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub po pochylni. Brak miejsc z kontrolą dostępu.
   
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi.
  W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
  Przy głównym wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWIRON)
ul. Rozłogi 10, Warszawa

Ośrodek znajduje się na jednym poziomie (-1) budynku wielokondygnacyjnego.

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Główne wejście do Ośrodka znajduje się na poziomie -1. Oznaczone jest tablicą z nazwą Ośrodka. Posiada drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm oraz wiatrołap. Prowadzi do głównego holu. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub po pochylni.
  Brak miejsc z kontrolą dostępu.
   
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcia się co najmniej dwóch osób. Wejścia do pokoi są oznaczone tabliczkami informacyjnymi.
  W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
  Z drugiej strony budynku w stosunku do wejścia znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS)
ul. Lazurowa 14, Warszawa

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do posuszania się wózkami.
  Kontrola dostępu do lokalu za pomocą wideo-domofonu.
   
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.
  Toaleta przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
  Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
   
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Miejsce Aktywności Lokalnej
Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”

ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 30B

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Wejście do budynku od strony ul. Pełczyńskiego. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości poniżej 90 cm i wiatrołap. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach (5 stopni). Zainstalowana jest na nich rozkładana pochylnia dla wózków.
   

 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Lokal ma charakter otwartej przestrzeni (open space). Posiada jeden poziom – brak schodów i wind. Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
  Przy wejściu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe usytuowane wzdłuż ulicy z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.


Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
ul. Lazurowa 14, Warszawa

 • Opis dostępności wejścia do budynku
  Wejście do budynku od strony ul. Lazurowej. Wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Różnice pomiędzy poziomem terenu a poziomem podłogi pokonuje się po schodach lub pochylni dostosowanej do poruszania się wózkami.
  Kontrola dostępu do Ośrodka Wsparcia za pomocą wideo-domofonu.
  Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych
   

 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  Korytarze są szerokie, z możliwością wyminięcie się co najmniej dwóch osób. Lokal posiada jeden poziom – brak schodów, progów i wind.
  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
  Przy wejściu znajduje się ogólnodostępny parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
   

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do obsługi klientów.
   

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.