Pomoc dla cudzoziemców OPS Bemowo

Smutne dziecko na tle działań wojennych

Jeśli przebywasz na terytorium RP i masz miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy Bemowo i potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Pełczyńskiego 26. Pracownik socjalny Ośrodka umówi się na wywiad środowiskowego w miejscu Twojego zamieszkania i po zapoznaniu z Twoją sytuacją, wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów oraz zaplanuje odpowiednią pomoc pieniężną lub niepieniężną.

Możesz ubiegać się o świadczenia pieniężne i niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeśli posiadasz:

 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z art. 159 ust. 1 pkt7nbsp;1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • miejsce zamieszkania na terytorium RP i jesteś obywatelem państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodzin w rozumieniu art. 2 pkt7nbsp;4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.7nbsp;o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
 • obywatelstwo ukraińskie i przybyłeś na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r.,
 • obywatelstwo ukraińskie i posiadasz Kartę Polaka i przybyłeś wraz z najbliższą rodziną na terytorium RP z powodu działań wojennych.

Jeśli posiadasz zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany masz prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Jeśli przebywasz na terytorium RP na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach masz prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

 Dowiedz się więcje o wsparciu dla cudzoziemców w Warszawie 

Help for foreigners

If you are staying in the territory of the Republic of Poland and you live in the Bemowo and you need support, please contact the Social Welfare Center at ul. Pełczyńskiego 26. The Center's social worker will arrange a community interview at your place of residence and, after learning about your situation, together with you will prepare a help plan to solve your problems and plan appropriate monetary or non-monetary assistance.

You can apply for cash and non-cash benefits in accordance with the Social Assistance Act if you have:

Допомога іноземцям

Якщо Ви перебуваєте на території Республіки Польща, проживаєте в районі Бемово і потребуєте допомоги, Ви можете звернутися до Центру соціальної допомоги району Бемово за адресою: вул. T. Pełczyńskiego 26. Соціальний працівник Центру запланує зустріч за місцем Вашого проживання, проаналізує Вашу життєву ситуацію, разом з Вами підготує план допомоги у вирішенні Ваших проблем та запланує відповідну грошову чи негрошову допомогу.

Ви можете звернутися по грошову та негрошову допомогу відповідно до Закону про соціальну допомогу, якщо Ви маєте:

Якщо Ви маєте дозвіл на перебування у Польщі з гуманітарних причин або дозвіл на толерантне перебування, Ви маєте право на отримання допомоги у формі житла, харчування, необхідного одягу, цільової допомоги.

Якщо Ви перебуваєте на території Республіки Польща на підставі довідки, про яку йдеться у ст. 170 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців та на підставі дозволу, про який йдеться у ст. 176 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, Ви маєте право на допомогу у формі кризового втручання, притулку, продуктів харчування, необхідного одягу та цільової допомоги.

 • статус біженця,
 • додатковий захист,
 • дозвіл на постійне проживання,
 • дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС,
 • дозвіл на тимчасове проживання, наданий у зв'язку зі ст. 159 розділ 1 п. 7 1 літ. c або d або ст. 186 розділ 1 п. 3 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців,
 • місце проживання на території Республіки Польща і маєте громадянство держав-членів ЄС, держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторін Угоди про Європейську економічну зону або Швейцарської Конфедерації, а також є членом сімей у розумінні ст. 2 п. 74 Закону від 14 липня 2006 року про в’їзд, перебування та виїзд з території Республіки Польща громадян держав-членів ЄС та членів їхніх сімей, які мають право на проживання або право на постійне проживання на території Республіки Польща,
 • громадянство України та прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території України в період від 24 лютого 2022 р.,
 • громадянство України і Ви маєте Карту Поляка та приїхали з найближчими родичами на територію Республіки Польща у зв'язку з воєнними діями.