null

Wzory dokumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek o pomoc

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej

Prośba o przekazanie przyznanych zasiłków z pomocy społecznej w formie pieniężnej na konto bankowe

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023-2024 r.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 2023-2024 r.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS)

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Wzory dokumentów w zakresie realizacji Procedury „Niebieskie Karty”