null

Specjalista ds. BHP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. BHP

Zadania

 • organizowanie i prowadzenie w siedzibie Ośrodka szkoleń BHP wstępnych i okresowych dla pracowników, osób skierowanych na staże, osób podejmujących praktyki zawodowe oraz bieżąca kontrola ich ważności;
 • opracowywanie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP;
 • kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestru wypadków, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie na piśmie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie analiz stanu bhp i ppoż. zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • współdziałanie ze społeczną inspekcja pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
 • kontrola w zakresie stanu technicznego pomieszczeń pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Ośrodka;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów Ośrodka albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i instrukcji ppoż. oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidulanej;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy;
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • staż pracy: min. 1 rok w służbie BHP;
 • doświadczenie zawodowe: min. 4 lata w służbie BHP;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych;

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 0,4 etatu.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające min. 1 rok stażu pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz kopie dokumentów potwierdzające 4 lata doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 06.02.2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Specjalista ds. BHP”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 06.02.2024 r. do godz. 16:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)


Data: 2024-03-04

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa informuje, że w trakcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP do zatrudnienia zostały wyłonione następujące osoby:
Emilia Krasnosielska – Warszawa

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko.