null

Rodzina 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych cyklicznie przez OPS Bemowo od 2017 roku. Jego adresatami są rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Bemowo wychowujące dzieci do 18. roku życia i przeżywające różne trudności. Mogą one wynikać z problemów opiekuńczo-wychowawczych, sytuacji wykluczenia społecznego, pozbawienia wsparcia w swoim środowisku lub innych sytuacji m.in.:

 • konfliktu powodującego rozstanie rodziców,
 • trudności wynikających z samotnego rodzicielstwa,
 • niewłaściwych wzorców otrzymanych z rodziny pochodzenia.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodziców w obszarze umiejętności:

 • opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenia i pielęgnowania pozytywnych, wspierających relacji w rodzinie,
 • konstruktywnego rozwiązywania problemów, właściwego reagowania na kryzys w oparciu o zasoby rodziny oraz możliwości wsparcia zewnętrznego.

Podejmowane działania mają zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w sytuacji umieszczenia dziecka poza rodziną, prowadzić do powrotu dzieci pod opiekę rodziców, którzy osiągną oczekiwany poziom wywiązywania się z roli bezpiecznych opiekunów.

 1. Praca socjalna i asysta rodzinna

  Przyjęto taki model pracy z rodzinami, aby maksymalnie zintegrować pracę pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Umożliwia to sprawnie i adekwatnie opracowywać plan pracy dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników wsparcia. Asystenci Rodziny koncentrują się głównie na wsparciu w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny, pomocy w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu umiejętności społecznych i wspieraniu aktywności społecznej rodzin. Pracownik socjalny wspiera w sprawach socjalno-bytowych rodziny, udziela pomocy finansowej, motywuje do podjęcia starań o poprawę sytuacji mieszkaniowej, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy zarobkowej. Realizuje procedury Niebieskie Karty w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny.

 2. Poradnictwo specjalistyczne

  W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne świadczone przez trzech konsultantów, w tym konsultantów psychologów i konsultanta pedagoga. Specjaliści wspierają pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz pracowników rejonowych z Działu Pomocy Środowiskowej. Towarzyszą im w czasie wizyt domowych, wspólne opracowują diagnozy oraz plan pomocy, świadczą porady specjalistyczne.

 3. Prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego

  Zaplanowaliśmy i realizujemy dwie edycje (wiosenną i jesienną) zajęć warsztatowych pt. Szkoła dla rodziców. Skierowane są do rodziców zmotywowanych do podwyższania swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia obejmują: psychoedukację, wykonywanie ćwiczeń warsztatowych, prac domowych oraz wymianę doświadczeń własnych. Uczestnicy nabywają oraz uzupełniają umiejętności rodzicielskie. Promowane jest nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi, kształtowanie prawidłowej więzi, rozumienie zmieniających się rozwojowo potrzeb oraz właściwe ich zaspokajanie. W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia grupowe:

  • Warsztaty Szkoła dla rodziców – wychowywać to kochać i wymagać,
  • Grupa rozwojowa dla matek z dziećmi do 1. roku życia Wioska Kobiet,
  • Warsztaty sensoplastyczne Senso-Ludki,
  • Trening Umiejętności Społecznych.
 4. Usługi specjalistyczne

  Usługi specjalistyczne obejmują pracę terapeutyczną z dziećmi w kierunku wyrównywania ich deficytów. Biorą w nich udział m.in. dzieci z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy, problemami w koncentracji uwagi, wychowywane w rodzinach, których występuje bezradność oraz niskie kompetencje rodzicielskie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez naszych specjalistów pod numerami telefonów: 22 48 71 362, 22 487 13 12, 22 48 71 309, 662 003 658 lub 22 48 71 314.

Projekt socjalny Rodzina 2023 finansowany jest ze środków OPS Bemowo.