Pomoc pieniężna i niepieniężna OPS Bemowo

Jeśli mieszkasz na terenie Dzielnicy Bemowo i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, możesz zgłosić się do Ośrodka Pomocy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Pełczyńskiego 26. Po zapoznaniu z Twoją sytuacją udzielimy Ci stosownej pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy możesz złożyć (lub Twój przedstawiciel ustawowy) w następujący sposób:

 • na piśmie – osobiście w Punkcie Pierwszego Kontaktu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00,
 • ustnie – osobiście lub telefonicznie do protokołu (sporządzanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie), tel.: 22 487 13 00,
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
  ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
  ,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@opsbemowo.waw.pl,
 • drogą elektroniczną na adres rejonowego pracownika socjalnego,
 • drogą elektroniczną w systemie ePUAP,
 • drogą elektroniczną w systemie PUE.

Twój wniosek zostanie skierowany do rejonowego pracownika socjalnego. Pracownik skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w miejscu Twojego zamieszkania. Podczas wywiadu zapozna się on z Twoją sytuacją finansową, mieszkaniową, zdrowotną, zawodową i rodzinną oraz wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów i zaplanuje odpowiednią pomoc.

W naszym Ośrodku możesz uzyskać pomoc w następujących formach:

 • pomoc pieniężna:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
  • stypendium i zasiłek szkolny
  • pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego
 • niepieniężna:
  • praca socjalna
  • interwencja kryzysowa
  • poradnictwo specjalistyczne
  • pomoc w formie gorącego posiłku dla uczniów i osób dorosłych
  • pomoc rzeczowa
  • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • sprawienie pogrzebu

Skierowanie do innych, instytucjonalnych form pomocy:

 • dom pomocy społecznej
 • ośrodek wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • dom dla samotnych matek i kobiet w ciąży
 • schronisko dla osób bezdomnych

Wsparcie finansowe

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która osiągnęła wiek emerytalny (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) i nie nabyła uprawnień do świadczeń (np. z ZUS, KRUS) lub całkowicie niezdolnej do pracy:
  • z powodu orzeczonego znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • posiadania I lub II grupy inwalidzkiej
  jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, która osiągnęła wiek emerytalny (w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł).

O zasiłek stały może ubiegać się również osoba, która dopiero złożyła Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli spełnia wymienione wyżej kryteria dochodowe). Na czas oczekiwania na decyzję Zespołu przyznawany jest z urzędu zasiłek okresowy.

Od 1 stycznia 2024r. zmieniła się wysokość i sposób naliczania zasiłku stałego.  Wysokość zasiłku stałego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1 008,80 zł) a dochodem osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1 000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (780 zł) a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

 

Ważne! Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku stałego nie jest ubezpieczona z innych tytułów wówczas może wnioskować o równoczesne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie,
 • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: ZUS, KRUS, Urząd Pracy).

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł) a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600,00 zł),
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Ważne! Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

 • żywności,
 • leków i leczenia,
 • ogrzewania, w tym opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ważne! W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zobowiązany jest on do ochrony jej interesów osobistych i majątkowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie takiej opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie jest realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne

Wparcie udzielane jest uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:

 • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
 • wielodzietnością rodziny,
 • ciężką lub długotrwałą chorobą członka rodziny,
 • niepełnosprawnością,
 • bezrobociem członka rodziny,
 • niepełnością rodziny,
 • alkoholizmem lub narkomanią,
 • brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez członków rodziny,
 • zdarzeniem losowym.

Ważne: Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł.

Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na zakup:

 • podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248,00 zł (w zależności od dochodu rodziny). Powyższe świadczenie, mimo iż zostało określone kwotowo, ma charakter pomocy niepieniężnej. Wypłaty świadczenia dokonuje się na podstawie faktur lub rachunków, potwierdzających poniesienie w danym roku szkolnym wydatków edukacyjnych.

Ważne: Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno-wychowawczej. Ważne: Termin składania wniosków o stypendium szkolne od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620,00 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Ważne: O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku, w ciągu całego roku kalendarzowego. Wniosek składa się w dzielnicy zamieszkania ucznia.

Ważne: O pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego mogą się ubiegać także obywatele Ukrainy, stosownie do art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Mieszkańcy Warszawy, prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej czyli kwoty 1 940 zł netto miesięcznie mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zabudowie wielolokalowej obowiązuje stała wysokość opłaty od gospodarstwa domowego – 85 zł, dla mieszkańców domów jednorodzinnych opłata wynosi 107 zł, dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów opłata wynosi 98 zł miesięcznie). Zasiłek celowy jest przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że może uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy.

Załączniki:

Wsparcie niepieniężne

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Podstawą współpracy jest nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną. Usługa ta jest realizowana w następujących etapach:

 • diagnoza sytuacji,
 • wyznaczanie celów,
 • opracowanie planu pracy,
 • realizacja działań w oparciu o plan,
 • ocena realizacji działań.

Usługa ma na celu skuteczną pomoc w poprawie funkcjonowania osoby/rodziny. Pracownik socjalny świadczący tą usługę: wspiera, towarzyszy, motywuje, ukierunkowuje.

Ważne! Podstawowa praca socjalna jest nadal świadczona przez pracowników socjalnych Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 1 i Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 2 Działu Pomocy Środowiskowej.

Poradnictwo specjalistyczne to oferta indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy w przezwyciężaniu trudności o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, rodzinnymzawodowym.

Wsparcia udzielają specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci, asystenci rodziny). Dla osób z niepełnosprawnością udzielane jest poradnictwo medycznerehabilitacyjne.

Celem wsparcia jest wzmocnienie i rozwój umiejętności społecznych, umożliwiających przezwyciężanie trudności, realizację ról społecznych, usamodzielnienie się oraz poprawę funkcjonowania i podniesienie jakości życia.

Wsparcie jest nieodpłatne. Można z niego korzystać niezależnie od dochodu. Niektóre formy wsparcia wymagają wcześniejszej konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Aby skorzystać z poradnictwa specjalistycznego należy zgłosić się do naszego Punktu Pierwszego Kontaktu przy ul. Pełczyńskiego 26 lub skontaktować się telefonicznie: 22 487-13-301, 22 487-13-302 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Ważne! Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy.

Ważne! Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (adres strony internetowej: https://woik.waw.pl), do którego też można się zgłosić w sytuacji kryzysu, również z problem przemocy w rodzinie.

Osoby, które nie posiadają dochodu oraz nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zasady udzielenia wskazanej formy pomocy reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Ważne! Aby ubiegać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba zainteresowana musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców uzyskać w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną w związku nadaniem członkowi rodziny statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), czyli przebywa na terenie Polski w celu połączenia się z rodziną,
 • dochód nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 776,00 zł miesięcznie, natomiast osoby w rodzinie kwoty 600,00 zł miesięcznie,
 • w chwili złożenia wniosku osoba zainteresowana nie może być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacić składkę na ubezpieczenia społeczne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Składki opłacane są od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Ważne! Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Świadczenie w formie sprawienia pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy. Wskazana forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezdomnych oraz nieposiadających rodziny i bliskich. Sprawienie pogrzebu jest także możliwe w przypadku osób, których rodzina nie poczuwa się do zapewnienia pochówku.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Ważne! Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o sprawienie pogrzebu. Wówczas konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną oraz zaświadczeń o braku uprawnień zmarłego, jak również członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu poniesionych wydatków ma możliwość ubiegania się o zwrot z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Pomoc rzeczowa jest realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Obejmuje w szczególności zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

 • Pomoc rzeczowa w formie żywnościowej, odzieży i obuwia oraz środków czystości i higieny realizowana jest przez OPS Bemowo we współpracy z magazynem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) przy ul. Rozłogi 13 w Warszawie.
 • Pomoc rzeczowa w formie żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 235%  kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub kwoty 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

Ważne! Aby uzyskać pomoc rzeczową należy zgłosić się do magazynu ze skierowaniem wydanym przez rejonowego pracownika socjalnego, który wystawi je po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji osoby bądź rodziny. Skierowania wydawane są czasowo i w uzasadnionych przypadkach przedłużane.

Pomoc w formie udzielenia schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Szczegółowa procedura kierowania do placówek osób będących w kryzysie bezdomności znajduje się w Zarządzeniu nr 38/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych”.

Więcej informacji:
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/3D333020-8640-44DC-9E1F-F975BDA4271A/1403342/0038_1601.docx
https://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1403343&fName=0038_1601zal.docx

Doraźna lub okresowa pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

OPS Bemowo realizuje pomoc w formie posiłku poprzez zakup gorącego, dwudaniowego obiadu dla:

 • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – posiłki opłacane przez OPS Bemowo wydawane są w stołówkach szkolnych,
 • dorosłych – obiady z dowozem do miejsca zamieszkania osób przez 7 dni w tygodniu.

Pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1 552,00 zł, a w przypadku dzieci i młodzieży w szkole, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

Przyznanie pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą ubiegać się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia mogą korzystać również osoby, które wymagają pomocy innych, a rodzina, w tym niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 • Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi, wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, pozbawionym wsparcia w swoim naturalnym środowisku, którym głębokość i rodzaj przejawianych zaburzeń uniemożliwia korzystanie z dostępnych ośrodków wsparcia.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Ważne! Wymiar i zakres usług ustalany jest indywidualnie.

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji bytowej i dochodowej danej osoby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor OPS Bemowo może na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego zwolnić w całości lub w części z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Ważne! OPS Bemowo nie prowadzi mieszkania chronionego, a jedynie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz skompletowanej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa lub organizację pozarządową.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej to placówka, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Ważne! Aby ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny musi złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym konieczność umieszczenia w DPS.

Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przekazuje skompletowaną dokumentację do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o skierowaniu do DPS.

W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienia sądu zezwalającego opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

Ważne! Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba zainteresowana – mieszkaniec DPS,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci), przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 oraz art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące kierowania do domów pomocy społecznej znajdują się w zarządzeniu nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej”

Załącznik do Zarządzenia nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Ważne! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

W ramach zadań pomocy społecznej gmina (m.st. Warszawa) lub jednostka pomocy społecznej w tym Ośrodek Pomocy Społecznej, może prowadzić ośrodki wsparcia dla poszczególnych grup osób wymagających systematycznego, kompleksowego wsparcia z powodu przeżywanych trudności życiowych w różnych obszarach funkcjonowania. Ośrodki wsparcia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej (pobyt całodobowy) i niestacjonarnej (pobyt dzienny). Zapewniają pobyt, różnorodne zajęcia i specjalistyczne usługi społeczne umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji lub utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania. Korzystanie z oferty ośrodków wsparcia jest określone czasowo. Jeżeli trudność uzasadniająca korzystanie ma charakter stały np. podeszły wiek lub niepełnosprawność korzystanie z usług ośrodka wsparcia może mieć charakter długotrwały, jednakże sytuacja życiowa osoby korzystającej jest okresowo aktualizowana.

Ośrodkami wsparcia mogą być:

 • ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dzienne domy pomocy,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • kluby samopomocy.

Ważne! Kierowanie do ośrodków wsparcia odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz skompletowaniu dokumentacji.

Odpłatność miesięczna za pobyt i usługi świadczone w ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiedniego kryterium dochodowego (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2 328,00 zł, w przypadku osoby w rodzinie – 1 800,00 zł).

Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

OPS Bemowo prowadzi

 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. Rozłogi 10,
 • Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (OWdS) przy ul. Lazurowej 14.

OPS Bemowo realizuje różnorodne projekty i programy społeczne. Powstają one w odpowiedzi na potrzeby społeczne i adresowane są do wybranej grupy osób. Składają się zazwyczaj z pracy socjalnej z rodziną, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, grupowych form edukacji i wsparcia (warsztaty, treningi, szkolenia itp.) oraz oferty integracyjnej.

W celu realizacji projektów o charakterze długofalowym adresowanych do wybranych grup odbiorców mogą być tworzone wyodrębnione komórki organizacyjne. W OPS Bemowo powołany został np. Bemowski Klub Integracji Społecznej (BKIS). Jego oferta adresowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.