null

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bemowa w wieku emerytalnym, stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Kierownik: Sylwia Prądzyńska
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Telefony: 512 698 822, 22 48 70 300, 22 48 70 301, 22 48 70 302, 22 48 70 303, 22 48 70 304, 22 48 70 305
E-mail: s.pradzynska@opsbemowo.waw.pl

Do podstawowych zadań Ośrodka Wsparcia dla Seniorów należy w szczególności:

 • zapewnienie osobom w wieku emerytalnym o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością całodziennego pobytu i pomocy w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu wolnego, aktywizacji, integracji, terapii, w pierwszej kolejności osobom samotnym, osamotnionym w rodzinie, o niskich dochodach, zagrożonych przemocą domową, mieszkających w trudnych warunkach mieszkaniowych, mających trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku,
 • świadczenie różnych form pomocy (psychologicznej, socjalnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej) oraz usług społecznych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia uczestnikom Ośrodka Wsparcia,
 • rozwijanie form pomocy i usług społecznych dla seniorów oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi zapewnienie wyżywienia, w tym gorącego posiłku,
 • diagnozowanie i analizowanie potrzeb środowiska osób starszych,
 • opracowywanie i realizowanie programu działalności placówki w oparciu o rozpoznane potrzeby uczestników Ośrodka Wsparcia,
 • inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów i projektów społecznych skierowanych do środowiska osób starszych wynikających z rozpoznanych potrzeb,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w celu zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej uczestników Ośrodka Wsparcia oraz wzmocnienia ich kondycji psychofizycznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej osób starszych poprzez tworzenie sieci współpracy, partnerstw lokalnych,
 • informowanie uczestników Ośrodka Wsparcia, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania,
 • promowanie działań na rzecz seniorów, zmierzanie do poprawy społecznego wizerunku starości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Ośrodek jest miejscem, w którym seniorzy mogą wspólnie i bezpiecznie spędzić czas biorąc udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje, poprawiających sprawność oraz umożliwiających nawiązywanie relacji społecznych.

W ramach ośrodka funkcjonują:

Dom Aktywnego Seniora,
czyli ośmiogodzinna opieka nad osobami starszymi, w systemie tygodniowym (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00). Ze wsparcia może korzystać 40 seniorów.

Formy pomocy świadczone w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów:

 • pomoc psychologiczna (konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe, warsztaty, wykłady, itp.),
 • pomoc socjalna (m.in. pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych podopiecznych, współpraca z rodzinami pensjonariuszy oraz z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc na rzecz osób starszych),
 • wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad),
 • zajęcia z fizjoterapeutką (zapewnienie podstawowej, doraźnej terapii oraz fizjoprofilaktyki i edukacji uczestników Ośrodka, w ramach której możliwe jest skorzystanie m.in. z gimnastyki usprawniającej, konsultacji fizjoterapeutycznych, zabiegów dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów),
 • działalność programowa czyli zróżnicowana oferta zajęć o charakterze: edukacyjno-kulturalnym, turystyczno-rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno-aktywizującym.

Z usług Domu Aktywnego Seniora mogą korzystać emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60. roku życia), mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, w pierwszej kolejności osoby:

 • samotne lub osamotnione w rodzinie,
 • o niskich dochodach,
 • zagrożone przemocą,
 • mieszkające w trudnych warunkach lokalowych,
 • mające trudność w przygotowaniu ciepłego posiłku.

Procedura przyjęcia do Domu Aktywnego Seniora:

 1. zgłoszenia do Domu Aktywnego Seniora może dokonać: osoba zainteresowana, rodzina, sąsiedzi, przyjaciele (zgłoszenie bezpośrednio do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów lub Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo),
 2. rozmowa z zespołem terapeutyczno-aktywizującym Ośrodka Wsparcia dla Seniorów (wypełnienie Karty Uczestnika),
 3. dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia (podpisanego przez lekarza pierwszego kontaktu/geriatrę) o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zajęciach w Domu Aktywnego Seniora – druk zaświadczenia wydaje pracownik OPS Bemowo),
 4. przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania (wizyta pracownika socjalnego OPS Bemowo) &ndash- podczas wywiadu ustalana jest m.in. sytuacja dochodowa, rodzinna i zdrowotna seniora,
 5. wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora OPS Bemowo przyznającej pobyt w Domu Aktywnego Seniora wraz z zakresem wsparcia i z ustaleniem odpłatności.

Kluby Seniora: „Sami Swoi” oraz „Lazurowy Zakątek”.

Zadaniem Klubów Seniora jest umożliwienie seniorom, mieszkańcom Dzielnicy Bemowo w wieku 60+, aktywnego spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze, podtrzymywanie kontaktów społecznych, przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia oraz szeroko rozumiana integracja.

Działalność programowa Klubów Seniora tworzona i realizowana jest w oparciu o potrzeby seniorów (informacje uzyskane od klubowiczów na podstawie ankiet ewaluacyjnych) oraz wieloletnie doświadczenie animatorek.

W ramach spotkań klubowych seniorzy korzystają z szerokiej oferty zajęć o charakterze: edukacyjno-kulturalnym (np. wykłady, kursy obsługi smartfona, Punkt Cyfrowego Wsparcia, wyjścia do kina, teatru, muzeum), turystyczno-rekreacyjnym (np. autokarowe wycieczki krajoznawcze, spacery varsavianistyczne), usprawniającym (warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty manualne, zumba gold, gimnastyka usprawniająca), integracyjno-aktywizujących (spotkania integracyjne, bale i zabawy taneczne, grille, pikniki, uroczystości okolicznościowe, np. spotkanie wigilijne, wielkanocne, zajęcia kulinarne, klubokawiarenka). Uczestnictwo w spotkaniach klubowych jest bezpłatne! Kluby Seniora przeznaczone są łącznie dla ok. 120 osób.

Akademia Seniora „Z Pasją”

Celem działalności Akademii jest rozwijanie artystycznych zainteresowań, zdolności i pasji seniorów. Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godz. 10:00 – 18:00, w sekcjach tematycznych:

 • Malarstwo i rysunek,
 • Chór,
 • Teatr,
 • Taniec w kręgu,
 • Brydż.

Zajęcia w Akademii skierowane są do wszystkich mieszkańców Bemowa w wieku emerytalnym i są bezpłatne.


W Ośrodku Wsparcia seniorzy mają do dyspozycji powierzchnię 486,19 m2. Urządzono na niej m.in.:

 • świetlicę,
 • pokój komputerowy,
 • pokój rozmów,
 • pokój twórczy,
 • pokój dla zdrowia
 • pokój relaksu (oranżeria),
 • jadalnię wraz z zapleczem kuchennym,
 • pomieszczenia biurowo-socjalne, higieniczno-sanitarne oraz
 • teren rekreacyjny – taras w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (około 180 m2).

Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia (z wyjątkiem zaplecza kuchennego) oraz wyposażenie i dobór materiałów wykończeniowych są dostosowane w całości do korzystania przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.