null

Odpowiedzialni Rodzice

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany był do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy Społecznej), w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których w większości występują problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność).

Celem projektu było nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie specjalistyczne oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.

Zrealizowano następujące zadania:

  • pracę socjalną z rodzinami,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: wsparcie asystentów rodziny, psychologa oraz edukatora prozdrowotnego,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty wzmacniania poczucia własnej wartości (antystresowe, spotkania z doradcą obywatelskim, dotyczące profilaktyki przemocy w rodzinie oraz dotyczące tematyki uzależnień), warsztaty dla rodziców dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych oraz spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin, służące podnoszeniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych (Aktywny czas z dzieckiem),
  • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i coacha oraz szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujące: szkolenia zawodowe.

Projekt Odpowiedzialni Rodzice współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego