null

Od nowa – nowa jakość na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt skierowany był do 101 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie nowej struktury organizacyjnej OPS Bemowo polegającej na rozdzieleniu postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, a także wzmocnienie potencjału zawodowego pracowników OPS Bemowo i podniesienie efektywności instytucji w procesie przeprowadzenia zmiany.

Zrealizowano następujące zadania:

  • przygotowanie OPS Bemowo do wprowadzenia zmian organizacyjnych obejmujące: dokonanie we współpracy z metodykiem pracy socjalnej inwentaryzacji wszelkich działań i procesów merytorycznych związanych z pracą socjalną, postępowaniami administracyjnymi i usługami, opracowaniem we współpracy z prawnikiem nowego regulaminu organizacyjnego oraz zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach,
  • przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zwiększenie liczby pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami, zrealizowanie cyklu 11 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Ośrodka i kadry zarządzającej oraz wsparcie superwizora,
  • przygotowanie infrastruktury OPS Bemowo do wdrożenia zmian organizacyjnych obejmujące: zakup nowego serwera w celu zwiększenia dostępności usług, zakup serwera sieciowego typu NAS (półki dyskowej) na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych, zakup dysków twardych do półki dyskowej, zakup terminali mobilnych oraz oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, modernizacja istniejącej sieci elektryczno-logicznej oraz teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka (okablowanie oraz zwiększenie liczby punktów logicznych w pokojach pracowników),
  • realizacja zadań OPS Bemowo w nowym systemie organizacyjnym uwzględniająca rozwiązania dotyczące modelowego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu, w szczególności prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej.

Projekt Od nowa – nowa jakość na Bemowie współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020).