null

Nabór na kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ogłasza stały nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zadania

 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • dbanie o odpowiednią opiekę lekarską,
 • pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego/kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać kuratorowi/opiekunowi za sprawowanie kurateli/opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kuratela/opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, w przypadku opiekuna prawnego wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, natomiast w przypadku kuratora wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV, list motywacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora/opiekuna prawnego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ma charakter ciągły.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kurator/Opiekun prawny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.