null

Bemowski Klub Integracji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem naszego działania jest jest reintegracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Kierownik: Edyta Chomaniuk
Adres: ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
Tel.: 22 487 03 15
E-mail: kis@opsbemowo.waw.pl

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów integracji społecznej pod nr 27 działalność rozpoczął w listopadzie 2017 roku.

 

Uczestnikami Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, a w szczególności osoby wymienione w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od alkoholu,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chorzy psychicznie,
 • długotrwale bezrobotni,
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Bemowski Klub Integracji Społecznej oferuje wsparcie w postaci:

 • pracy socjalnej,
 • wsparcia finansowego,
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym,
 • zajęć aktywizujących (warsztaty umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy),
 • grup wsparcia,
 • zajęć rekreacyjnych i kulturalnych oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • wsparcia w podwyższeniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych (szkolenia komputerowe, zawodowe, staże, prace społecznie użyteczne),
 • spotkań z pośrednikiem pracy,
 • i wiele innych.

Oferowane wsparcie jest bezpłatne.