null

Dział Pomocy Środowiskowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej oraz organizacji pracy Ośrodka,
 • rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej,
 • organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla mieszkańców Bemowa – współdziałanie w tym zakresie z instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • monitoring sytuacji rodzin dotkniętych kryzysem przemocy, udział w grupach roboczych,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W ramach Działu pracują Zespoły Pomocy Środowiskowej oraz Punkt Pierwszego Kontaktu.

Zespoły Pomocy Środowiskowej

Do podstawowych zadań Zespołów Pomocy Środowiskowej należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.

Zespół Pracy Socjalnej

Do podstawowych zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

 • świadczenie pogłębionej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w oparciu o pogłębioną diagnozę, plan pracy, ewaluację prowadzonych działań z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, w tym kontraktu socjalnego,
 • działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osoby/rodziny,
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy – udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania trudności, wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
 • pomoc w korzystaniu ze wsparcia innych instytucji (państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi i specjalistami z innych działów i zespołów Ośrodka, instytucji i organizacji w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • organizowanie społeczności lokalnej na rzecz określonych grup mieszkańców w oparciu o ich potrzeby,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych z osobami/rodzinami objętymi pogłębioną pracą socjalną.

Samodzielne Stanowisko Pierwszego Kontaktu

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pierwszego Kontaktu należy:

 • prowadzenie Punktu Pierwszego Kontaktu, m.in. przyjmowanie osób zgłaszających się do Ośrodka, kierowanie ich do właściwego zespołu,
 • udzielanie informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka, prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,
 • udzielanie informacji, wskazówek i porad w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 • przeprowadzanie wstępnych wywiadów z osobami zgłaszającymi się po raz pierwszy po pomoc,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń.