null

Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tekst wprowadzający

Co robimy?

Podstawowym zadaniem Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością jest:

 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją działań o charakterze profilaktycznym, aktywizującym, interwencyjnym i wspierającym na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnością,
 • koordynacja procesu realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części dotyczącej zakresu działań Ośrodka,
 • kompletowanie dkumentacji niezbędnej do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
 • kierowanie wniosków do sądu opiekuńczego w sprawie skierowania do domu pomocy spoełcznej lub szpitala psychiatrycznego bez zgody.

W ramach działu funkcjonują dwa zespoły.

Zespół ds. Usług Społecznych

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Usług Społecznych należy:

 • prowadzenie poradnictwa na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz opiekunów
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, konsultacji specjalistycznych, mediacji, indywidualnej specjalistycznej pracy z osobami starszymi, z niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz opiekunami,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla osób starszych, z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz opiekunów (grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych),
 • podejmowanie interwencji w środowisku osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (instytucje i organizacje pozarządowe) w zakresie rozszerzania oferty pomocy na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów.

Zespół Pomocy Środowiskowej

Do zakresu podstawowych zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie podstawowej pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
 • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach o dostępnych formach pomocy
 • udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych – wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie w uzyskaniu pomocy z instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi z innych Działów i Zespołów, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin (w tym realizacja programów i projektów),
 • monitorowanie sytuacji osób i rodzin, dla których prowadzone są procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz udział w grupach roboczych powołanych przez ten Zespół,
 • koordynowanie działań na rzecz osoby/rodziny w rejonie działania,
 • kierowanie osób/rodzin do Zespołu Pracy Socjalnej, asysty rodzinnej i innych form usługowych realizowanych w ramach działalności Ośrodka.