null

Cudzoziemcy / Foreigers / Иностранцы

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Smutne dziecko na tle działań wojennych

Jeśli przebywasz na terytorium RP i masz miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy Bemowo i potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Pełczyńskiego 26. Pracownik socjalny Ośrodka umówi się na wywiad środowiskowego w miejscu Twojego zamieszkania i po zapoznaniu z Twoją sytuacją, wspólnie z Tobą przygotuje plan pomocy w celu rozwiązania Twoich problemów oraz zaplanuje odpowiednią pomoc pieniężną lub niepieniężną.

Możesz ubiegać się o świadczenia pieniężne i niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeśli posiadasz:

  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z art. 159 ust. 1 pkt7nbsp;1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • miejsce zamieszkania na terytorium RP i jesteś obywatelem państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodzin w rozumieniu art. 2 pkt7nbsp;4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.7nbsp;o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
  • obywatelstwo ukraińskie i przybyłeś na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r.,
  • obywatelstwo ukraińskie i posiadasz Kartę Polaka i przybyłeś wraz z najbliższą rodziną na terytorium RP z powodu działań wojennych.

Jeśli posiadasz zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany masz prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Jeśli przebywasz na terytorium RP na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach masz prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

 Dowiedz się więcje o wsparciu dla cudzoziemców w Warszawie