null

Nabór na wolne stanowisko technik fizjoterapii (1 etat) w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w OPS Bemowo

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa, ogłasza nabór na wolne stanowisko
technik fizjoterapii (1 etat) w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku technika fizjoterapii OWiRON należy:   

 • prowadzenie kinezyterapii, fizykoterapii oraz szeroko pojętej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami,
 • współpraca z lekarzami konsultantami OWiRON – ortopedą i neurologiem oraz całym zespołem wspierająco-aktywizującym,
 • prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej,

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: ukończone studia wyższe, kierunek fizjoterapia,
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorującymi psychicznie.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę  w wymiarze 1 etatu, 
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w OWiRON.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 1 rok  doświadczenia zawodowego;  
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
  do pracy w Ośrodku
  .

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia
12 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Technik fizjoterapii OWiRON”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 16.00.