null

Nabór na wolne stanowisko Kierowca (1 etat) w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych OPS Bemowo

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierowca (1 etat) w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierowcy OWiRON należy:

 • transport uczestników OWiRON na trasie: dom-OWiRON, OWiRON-dom,
 • transport uczestników OWiRON podczas realizacji programów terapeutycznych w zakresie: wycieczek, imprez sportowych, spektakli teatralnych, wyjazdów do kina,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników i estetykę pojazdu,
 • dbanie o stan techniczny pojazdu: przeglądy, konserwacja, drobne naprawy, mycie i czyszczenie wnętrza samochodu,
 • obsługa zaopatrzenia w zakresie transportu oraz realizacja zakupów,
 • drobne prace konserwacyjne: odszukiwanie usterek i w przypadku drobniejszych – naprawa, asystowanie w wykonywaniu usług firm zewnętrznych, zgłaszanie uszkodzeń i napraw wymagających fachowej pomocy, wymiana zamków w drzwiach, dorabianie kluczy itp.,
 • wypełnianie karty drogowej, rozliczanie paliwa ze stanu kilometrażu licznikowego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
 • min. 1 rok stażu pracy,
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego jako kierowca,
 • uprawnienia do przewozu osób,
 • karta elektroniczna do tachografu,
 • prawo jazdy kat. B, D – prowadzenie autobusu oraz ukończony kurs kwalifikacji wstępnej
 • w zakresie bloku D;
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie: średnie

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w OWiRON.
 • praca przy prowadzeniu pojazdu około 3 godziny dziennie;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopia dokumentów poświadczających uprawnienie do prowadzenia samochodów osobowych oraz autobusu;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 1 rok stażu pracy, 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
  do pracy w Ośrodku
  .

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 12 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy połecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Kierowca OWiRON”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 16:00.