Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Godziny pracy TPP Bemowo Poniedziałek: 10.00 - 17.30 Wtorek- piątek: 8.00 -15.30 Z uwagi na pełne zaangażowanie pracowników w bezpośrednia obsługę klientów TPP – Bemowo, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Prosimy o korzystanie z informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej, które są na bieżąco aktualizowane. Adres strony: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki Uwaga: Nie składa się wniosków...

 • Artykuł

  Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.) – ul. Obozowa 57 piętro I Konta bankowe: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych Dokumenty: Zasady obsługi klienta Formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych Urząd Dzielnicy Bemowo Konta bankowe: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 – wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów 50...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Inwestycje 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Gospodarka Nieruchomościami (nie dotyczy podatku od nieruchomości) 22 44 37 784 Podatki 22 44 37 720 22 44 37 744 Użytkowanie wieczyste 22 44 37 760 22 44 37 786 22 44 37 787 ...

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Cmentarnictwo Drogownictwo Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Publiczna Infrastruktura miejska Karta Warszawiaka Konserwacja zabytków Miejski Rzecznik Konsumentów Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna Skargi i wnioski Sport i Rekreacja Sprawy...

 • Artykuł

  Celem działalności Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest między innymi: stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. KONTAKT: Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację oraz pomoc pod numerami telefonów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Katarzyna...

 • Artykuł

  Liceum Niepubliczne Ogólnokształcące Fundacji Amicus ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa Liceum Ogólnokształcące niepubliczne Nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa www.liceum-niepubliczne.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a, 01-355 Warszawa slo99.edu.pl Niepubliczna Bursa Młodzieżowa w Warszawie ul. Waldorffa 33, 01-494 Warszawa

 • Artykuł

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 www.wat.edu.pl tel. centrala WAT: +48 261 839 000 faks: +48 261 839 901

 • Artykuł

  LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ul. A. Krzywoń 3 Warszawa tel. 22 664 40 49 e-mail: sekretariat.lo78@eduwarszawa.pl www: www.pawlikowska.edu.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a tel. (22) 665-92-42 e-mail: sekretariat@sp24sto.edu.pl www.sp24sto.edu.pl Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus ul. Lazurowa 67 tel. 660-079-305 www.szkola-gaudeamus.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. S. Konarskiego 20 tel. 22 664 06 99 e-mail: sp82@eduwarszawa.pl www.sp82.edupage.org Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. Thommeego 1 tel. 22 666 94 04, 22 666 93 57 e-mail: sp150@eduwarszawa.pl www.sp150bemowo.szkolnastrona.pl/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2 ul. Brygadzistów 18 tel. 22 664 92 46 e-mail:...

 • Artykuł

  Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a tel.: 22 664 24 06 e-mail: p75@eduwarszawa.pl www.przedszkole-75.waw.pl Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 tel.: 22 665 72 41 e-mail: p98@eduwarszawa.pl www.p98waw.szkolnastrona.pl Przedszkole nr 205 ul. Irzykowskiego 1 tel.: 22 665 16 76 e-mail: p205@ eduwarszawa.pl https://p205waw.szkolnastrona.pl/ Przedszkole nr 214 ul. Czumy 6 tel.: 22 665 17 58 e-mail: ...

 • Artykuł

  Edukacja w Warszawie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Od 1 września 2023 roku zmianie ulegają obwody 4 szkół: SP 301, SP 306, SP 350 oraz SP 363. Pozostałe obwody szkół podstawowych na Bemowie pozostają bez zmian – wykaz obwodów z podziałem na ulice. Zakres nowych obwodów oraz wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych obwodów określa Uchwała nr LXXVII/2519/2023 dostępna również na elektronicznej tablicy ogłoszeń. Obwody szkół podstawowych zdefiniowane zostały w uchwale nr III/52/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa, mając na względzie rozwój społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając w/w podmiotom, w drodze konkursów i dotacji, realizację zadań publicznych. Współpraca dotyczy zadań o charakterze dzielnicowym realizującym potrzeby mieszkańców. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Konkursy ogłaszane są przynajmniej raz w roku, na...

 • Artykuł

  Zarządzenie Nr 1708/2021 Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 14 października 2021r. Procedura konkursowa: Załącznik nr 2 Wzory umów: Zadanie publiczne jednoroczne dla jednej organizacji: załącznik Nr 13 Zadanie publiczne jednoroczne dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 14 Zadanie publiczne wieloletnie dla jednej organizacji: załącznik nr 15 Zdanie publiczne wieloletnie dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 16 Załączniki do Umów oraz dokumenty do Sprawozdania...

 • Artykuł

  Celami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo są: promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży; integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; budowanie tożsamości lokalnej w...

 • Artykuł

  Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb bemowskich seniorów, reprezentowania ich interesów, współpracy i tworzenia odpowiednich warunków do aktywizacji osób w starszym wieku. Kontakt do Rady Seniorów można uzyskać poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy – tel. (22) 44 37 770

 • Artykuł

  Lista aktów ustrojowych dotyczących prawa samorządowego: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o ustroju m.st. Warszawy Statut Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Statut m.st. Warszawy Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Bemowo

 • Artykuł

  Jako pracownicy Urzędu m.st. Warszawy profesjonalnie służymy pomocą klientom. Załatwiamy Państwa sprawy starannie i rzetelnie, udzielamy wyczerpujących informacji. Abyśmy mogli utrzymać obsługę na najwyższym poziomie, przyjęliśmy Standardy obsługi klienta. Standardy obsługi klienta to zbiór zasad dla wszystkich pracowników. Mówią one, jak ma się zachowywać urzędnik, co robić, a czego unikać. Stosujemy je przy obsłudze mieszkańców, ale także wobec swoich współpracowników. Chcemy, by...

 • Artykuł

  Delegatury dla Dzielnicy Bemowo: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Bemowo Wydziały dla Dzielnicy Bemowo: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-A) Referat Urbanistyki (WAB-B) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Dokumentacji (WAB-C) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WAB-D) Wydział...

 • Artykuł

  Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Bemowo (DKDS) zrzesza 68 organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Zarządu Dzielnicy i poszczególnych Wydziałów (w tym w szczególności Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Sportu i Rekreacji, Wydziału Kultury, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej). Cel działania Komisji stanowi m.in. wypracowywanie poprzez międzysektorowy dialog możliwie jak najszerszej oferty dla mieszkańców Dzielnicy, koordynowanie prac III Sektora na...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Bemowo jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy. Wśród głównych kompetencji należy wymienić wybór i odwołanie Burmistrza oraz członków Zarządu, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących spraw Dzielnicy w tym uchwalanie budżetu Dzielnicy i jego zmiany oraz inicjatywę uchwałodawczą w sprawach istotnych dla Dzielnicy. Rada składa się z 25 radnych wybieranych na pięcioletnią kadencję (wcześniej czteroletnią) w wyborach samorządowych. Radni obecnej kadencji...

 • Artykuł

  Óbuda (w tłumaczeniu z języka węgierskiego – Stara Buda) jest najstarszą dzielnicą Budapesztu.

 • Artykuł

  Bemowo ma bogatą przeszłość sięgającą piętnastowiecznego osadnictwa na Mazowszu. Rozkwit ekonomiczny na tym obszarze nastąpił w XIX wieku, kiedy to produkty pochodzące z bemowskich ogrodów i sadów, stawały się coraz ważniejsze, co spowodowało wzrost znaczenia Bemowa, jako głównego zielonego obszaru Warszawy. Urbanizacja Bemowa rozpoczęła się w okresie międzywojennym wraz z powstaniem Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Z inicjatywy ówczesnego Ministra Poczt i Telegrafów, Ignacego...

 • Artykuł

  Na terenie Dzielnicy Bemowo znajduje się: 12 szkół podstawowych, 1 liceum ogólnokształcące, 21 przedszkoli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Organizujemy opiekę przedszkolną i szkolną w czasie ferii letnich i zimowych. W szkołach organizowane są projekty „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”.

 • Artykuł

  Jako Dzielnica realizujemy programy takie jak: „STOP Uzależnieniom Na Bemowie”, czy Akademia Bemowskiego Seniora a także zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców.

 • Artykuł

  Dbając o rozwój społeczności lokalnej, Rada i Zarząd Dzielnicy Bemowo, dba o przybliżenie Mieszkańcom Dzielnicy wydarzeń kulturalnych, organizując wydarzenia odpowiadające potrzebom i gustom wszystkich grup wiekowych mieszkańców. W sezonie letnim spotykamy się w Amfiteatrze w Parku Górczewska, w sezonie jesienno-zimowym w salach koncertowych na terenie Dzielnicy. Organizujemy duże i kameralne koncerty muzyczne muzyki klasycznej i popularnej, zapraszamy artystów scen stołecznych,...

 • Artykuł

  Przedszkola niepubliczne: Artystyczno-Językowe „Super Przedszkole” Osmańczyka 22/161, 01-494 Warszawa www.super-przedszkole.info Niepubliczne Przedszkole „Akacjowa Chatka” Sternicza 97, 01-350 Warszawa www.przedszkolebemowo.pl Niepubliczne Przedszkole „Małe Zuchy” Obrońców Tobruku 23/lok. 110-111, 01-494 Warszawa https://malezuchy.wordpress.com/kontakt Niepubliczne Przedszkole „Nasz Domek” Oświatowa 29, 01-366 Warszawa https://przedszkolenaszdomek.pl Niepubliczne Przedszkole „Żyrafki”...

 • Artykuł

  Sprawozdanie z działalności DKDS 2022 (wersja pdf) Sprawozdanie z zebrań plenarnych 2022 Sprawozdanie z działalności DKDS 2021 Sprawozdanie z działalności DKDS 2020 Sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds_2019 Sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds_2018 Sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds_2017

 • Artykuł

  Skład bemowskiej Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich Rodzin oraz Opiekunów „Nie jesteśmy sami” Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne Bemowski Klub Sportowy ZSP 7 Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" Fundacja "CZYSTY SPORT" Fundacja EDUSA Fundacja EKOLANDIA Fundacja INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO Fundacja KOCIALANDIA Fundacja „Ludzie Tego Miasta“ Fundacja "Naszym...

 • Artykuł

  Z okazji 10-lecia DKDS BŁ Z okazji 10-lecia DKDS KN Z okazji 10-lecia DKDS MBP Z okazji 10-lecia DKDS OPS Z okazji 10-lecia DKDS SJ

 • Artykuł

  Zapowiedzi posiedzeń DKDS Porządek posiedzenia 7.06.2022 r. Posiedzenia DKDS Protokół z zebrania plenarnego z dnia 30.01.2024 rok. Protokół z posiedzenia DKDS z 12.09.2023 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 17.01.2023 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 13.12.2022 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 04.10.2022 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 13.09.2022 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 7.06.2022 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 10.03.2022 r. Protokół z posiedzenia DKDS z 22.02.2022 r. ...

 • Artykuł

  Zespół DKDS Bemowo ds. Kultury Spis fundacji i stowarzyszeń Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” Fundacja „Edusa” Fundacja „Instytut Rozwoju Artystycznego” Fundacja „Ludzie Tego Miasta” Fundacja „Naszym Dzieciom” Fundacja „Proscenium” Teatr GO Fundacja „Taneczne Marzenia” Hufiec ZHP Warszawa-Wola Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” Społeczność Chrześcijańska „Zachód” Stowarzyszenie „Evoluo” Stowarzyszenie „Lokalna...

 • Artykuł

  Zespół DKDS Bemowo do spraw osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących wsparcia Lista fundacji oraz stowarzyszeń Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” Fundacja „Naszym Dzieciom” Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „REDUTA” Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Warszawa Wola Bemowo Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa” Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „NADZIEJA”. Stowarzyszenie...

 • Artykuł

  Zespół DKDS Bemowo ds. Sportu i Rekreacji Spis fundacji i stowarzyszeń Bemowski Klub Sportowy „YAWARA“ Bemowski Klub Sportowy ZSP „7“ Fundacja „CZYSTY SPORT“ Fundacja „Taneczne Marzenia” Gazowniczy Klub Sportowy „ŚWIT“ Klub Bokserski „LEGIA” – Fundacja Tradycja Olimpijska Klub Kolarski „LEGIA 1928” Klub Sportowy „Kuma Judo” Klub Sportowy „ROZWÓJ” Warszawa Klub Uczelniany AZS WAT Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Legia Kozielska” Stowarzyszenie „Sport Dzieci i...

 • Artykuł

  Jan Siedlecki – Przewodniczący DKDS Przewodniczący Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością Tel. 501 560 169, janek_55@o2.pl Robert Szopa – Zastępca Przewodniczącego DKDS Bemowo, Przewodniczący Zespołu ds. Sportu Tel. 505 719 041, robert-szopa@wp.pl Alicja Molenda – Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Środowiska Tel. 691 652 151, kocialandia@wp.pl Jolanta Osińska – Przewodnicząca Zespołu ds. Spraw Społecznych i Zdrowia Paweł Zagórski – Przewodniczący Zespołu ds. Kultury...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na Zebranie Plenarne Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bemowo, które odbędzie się w dniu 30 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo Przy ul. Powstańców Śląskich 70. Załączniki do spotkania: Porządek Zebrania DKDS w dniu 12.02.2024 o godz.18.00 Porządek Zebrania DKDS w dniu 30.01.2024 o godz.18.00 Projekt Protokołu z zebrania DKDS z dnia 14.11.2023 r. Propozycja nowego Regulaminu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Jak stać się członkiem DKDSu, by móc korzystać z jego obywatelskich uprawnień? Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja. W skład DKDS-u z głosem stanowiącym wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. Natomiast z głosem doradczym mogą wchodzić...

 • Artykuł

  OTWARTE BOISKA Odpowiedź BPiPS do DKDS_Bemowo DKDS Bemowo Wniosek dot. podzakładek na stronie Dzielnicy DKDS uchwała ws. opiniowania ogłoszeń konkursowych Rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych na Bemowie Potrzeby osób niepełnosprawnych Dialog społeczny w praktyce Bemowski DKDS obchodzi 10-lecie Spis dokumentów DKDSu za 2019

 • Artykuł

  Wykaz dotacji zgłoszonych i przyznanych znajdą Państwo tutaj. ​ Aktualny wykaz złożonych ofert na rok bieżący oraz ich status dostępny jest na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/ngo

 • Artykuł

  Deklaracja dostępności Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo(link otwiera się w nowej karcie). Data publikacji...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Jest to finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na Dni Bemowa 2021 – największą imprezę w roku dla mieszkańców naszej dzielnicy! Ze względu na sytuację związaną z pandemią, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, tegoroczne wydarzenie rozłożyliśmy na cztery dni: 4, 17, 18 i 19 września. W ramach imprezy zorganizujemy dla Was niesamowite koncerty, na których wystąpią wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Kasia Kowalska (4.09), Baranovski (4.09), Agnieszka Chylińska (17.09), Smolasty (18.09) oraz Mietek...

 • Artykuł

  Dyrektorzy przedszkoli Justyna Masłowska, Przedszkole nr 75, ul. Rozłogi 4a Hanna Piątek, Przedszkole nr 98, ul. Legendy 12 Dorota Wolska-Górny, Przedszkole nr 205, ul. K. Irzykowskiego 1 Bożena Miękus, Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej, ul. W. Czumy 6 Lidia Grabiec, Przedszkole nr 215, ul. E. Szwankowskiego 3 Marcin Barszcz, Przedszkole nr 216, ul. M. E. Andriollego 1 Katarzyna Ciszewska-Pawińska, Przedszkole nr 222, ul. K. Wyki 17 Magdalena Torbińska, Przedszkole nr 319,...

 • Artykuł

  Klub Bemowskiego Seniora Zapraszamy bemowskichSeniorów do Klubu Bemowskiego Seniora z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 44. Klub jest czynny w dniach: poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-18.00, w soboty, godz. 10.00-15.00. W stałej ramówce znajdują się spotkania integracyjne, gry planszowe czy koło turystyczne. W ofercie są zajęcia jogi, gimnastyki, zajęcia rękodzielnicze i plastyczne. Klub przybliża techniki podstaw krawiectwa w bardzo aktywnej sekcji szycia. Uczy tworzenia biżuterii...

 • Artykuł

  Akademia Bemowskiego Seniora to cykl zajęć przeznaczonych dla najstarszych mieszkańców dzielnicy składający się z trzech projektów: wykłady kurs języka angielskiego komputerowy kurs online Wykłady Co tydzień, podczas czwartkowych spotkań o godz. 11:00 i 13:00 w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 82 znajdującej się przy ul. Konarskiego 20 można posłuchać ciekawych wykładów na tematy związane m.in. ze zdrowiem, podróżami i historią. Spotkania odbywają się w dwóch cyklach –...

 • Artykuł

  Składy komisji Komisja Rewizyjna: Aneta Nowolecka – Przewodnicząca Maciej Bartosiak – Wiceprzewodniczący Wioletta Borecka Adam Niedziałek Marcin Wierzchowski Artur Zygrzak Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich: Patrycja Czerska – Przewodnicząca Jarosław Oborski – Wiceprzewodniczący Wioletta Borecka Iwona Łoboda Marcin Wierzchowski Komisja Budżetu i Finansów: Artur Zygrzak – Przewodniczący Wioletta Borecka – Wiceprzewodnicząca Adam Niedziałek – Wiceprzewodniczący ...

 • Artykuł

  Od 21 marca 2022 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i Punktu poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna będzie świadczona z obsługą bezpośrednią interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 • Artykuł

  Władze Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo: Przewodniczący: Maksymilian Ciszkowski Wiceprzewodniczący: Wiktoria Bucholc Aleks Łukaszuk Mikołaj Ojrzanowski Sekretarz: Natalia Wnęk Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo Wiktoria Boczarska Wiktoria Bucholc Maksymilian Ciszkowski Joanna Dłużniewska Taras Hladun Karena Jarząbek Patryk Jesiotr Julia Karczmarczyk Konrad Krajewski Julia Łęcka Aleks Łukaszuk Hanna Mazurowska Julia Montenarh Mikołaj...

 • Artykuł

  Zachęcamy do składania nominacji w ramach działania „Wyróżnienie Działań na rzecz Lokalnej Społeczności” przyznawanej Organizacji Pozarządowej zrzeszonej w DKSD Bemowo: Karta nominacji DKDS Regulamin Lista laureatów „Wyróżnienie Działań na rzecz Lokalnej Społeczności”: Wyróżnienia w konkursie 2021