Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 60 faks: 22 32 54 008 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Magdalena Dobrowolska p. 314 tel.: 22 443 76 61, e-mail: m.dobrowolska@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry Ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej Ewidencja dróg, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów Ewidencja dokumentacji projektowej i powykonawczej zadań inwestycyjnych Do zakresu działania Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: ...

 • Artykuł

  MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE: I piętro Ratusza - sala obsługi, tel. 22 325 40 72/73/74/75/76/77 e-mail: bemowo.baiso@um.warszawa.pl Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL: 22 325 40 69, 22 325 40 65 Sprawy zameldowań decyzją administracyjną: 22 325 40 63, 22 325 40 64 Rejestr wyborców: 22 325 40 71, 22 325 40 67 Sekretariat Delegatury: 22 325 40 60 Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, procedury, formularze znajdą Państwo w poniższym linku: ...

 • Artykuł

  Kierownictwo kierownik: Krzysztof Giziński p. 413 tel.: 22 443 78 34, e-mail: kgizinski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarczego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem dzielnicowymi obiektami administracyjnymi, w tym: sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz estetyką lokali i budynku Urzędu Dzielnicy, prowadzenie spraw dotyczących...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 78 30 e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Kinga Snopek p. 413 tel.: 22 443 78 30, e-mail: ksnopek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Administracyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział, w tym: a) prowadzenie ewidencji wartościowej, b) ...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 707 e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących Wydziału; prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych; współpraca z operatorami sieci telefonii komórkowej; zapewnienie zaopatrzenia...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 04 faks: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Michał Piątkowski p. 448 tel.: 22 443 77 04, e-mail: mpiatkowski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Obsługi Informatycznej, wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: w zakresie bieżącej obsługi telekomunikacyjnej, w tym: instalacja aparatów telefonicznych oraz ich bieżąca konserwacja, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej sieci...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 00 faks: 22 325 40 12 e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Andrzej Lasota p. 450 tel.: 22 443 77 09, e-mail: alasota@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy, w tym zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, a w szczególności: zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Urzędu Dzielnicy w...

 • Artykuł

  e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym: prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale; przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją; obsługa interesantów i udzielanie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; prowadzenie spraw służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej, w szczególności ustanowienia, zmiany...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 788 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Łukasz Rykaczewski p. 337 tel.: 22 443 77 88, e-mail: lrykaczewski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 65 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo Kierownik: Magdalena Gajger p. 330 tel.: 22 443 77 65, e-mail: m.gajger@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Użytkowania Wieczystego Gruntów wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych w sytuacji, gdy z wnioskiem w...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 86 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Radosław Serafin p. 332 tel.: 22 443 77 86, e-mail: rserafin@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Mienia Miasta wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 80 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Katarzyna Szmigielska p. 360A tel.: 22 443 77 80, e-mail: kszmigielska@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelność m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 faks: 22 325 40 14 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Sebastian Stolarski p. 359 tel.: 22 443 77 81, e-mail: sstolarski@um.warszawa.pl zastępca naczelnika:Kinga Senger p. 357 tel.: 22 443 77 44, e-mail: ksenger@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry rejestr użytkowników wieczystych rejestr decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rejestr umów Wydziału Nieruchomości...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 26 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Łukasz Otulak p. 240 tel.: 22 443 76 26, e-mail: lotulak@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 27 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Elżbieta Mućko p. 239 tel.: 22 443 76 27, e-mail: emucko@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 20 faks: 22 325 40 09 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik Aleksandra Zięba p. 241 tel.: 22 443 76 22, e-mail: azieba@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry ewidencja działalności gospodarczej ewidencja pól biwakowych ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie rejestr wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy...

 • Artykuł

  pok. 222 telefon: 22 443 77 10 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy; przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Głównego Księgowego Dzielnicy, przekazywanie zgodnie z dekretacją; ...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 651 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Dorota Wyrębek p. 455 tel.: 22 443 76 51, e-mail: dwyrebek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Wydatków, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności: prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy; prowadzenie ewidencji księgowej płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych na podstawie raportów kasowych; prowadzenie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 31 e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Olga Jaroszek p. 456a tel.: 22 443 77 31, e-mail: ojaroszek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Księgowości Budżetowej i Dochodów, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności: prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy dla Dzielnicy; ewidencja przekazywanych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem...