Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 618 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Agnieszka Cygan-Nowak p. 321 tel.: 22 443 76 19, e-mail: acygan-nowak@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Remontów Placówek Oświatowych, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: realizacja zadań związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym placówek oświatowych; nadzór nad całością procesu zadań remontowych (przygotowanie, realizacja, rozliczenie);...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 79 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Krzysztof Świerczyński p. 315 tel.: 22 443 76 68, e-mail: kswierczynski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Sieci i Eksploatacji, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych oraz zarządcy dróg wewnętrznych...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 72 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Ryszard Wiśniewski p. 307 tel.: 22 443 76 74, e-mail: rwisniewski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Realizacji, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z realizacją robót budowlanych na podstawie wcześniej opracowanych projektów albo zadań objętych programem funkcjonalno-użytkowym, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st....

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 62 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Renata Witczak p. 308 tel.: 22 443 76 63, e-mail: rwitczak@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Planowania i Projektowania, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy realizacja zadań w zakresie opracowania i rozliczania planów inwestycyjnych Wydziału, przygotowania zadań inwestycyjnych w zakresie projektowania i realizacji oraz nadzór nad pracami projektowymi określonymi w...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 60 faks: 22 32 54 008 e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Magdalena Dobrowolska p. 314 tel.: 22 443 76 61, e-mail: m.dobrowolska@um.warszawa.pl zastępca naczelnika: Bogdan Modrzyński p. 307a tel.: 22 44 37 679, e-mail: bmodrzynski@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry Ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej Ewidencja dróg, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów Ewidencja dokumentacji projektowej i powykonawczej zadań inwestycyjnych ...

 • Artykuł

  Kierownictwo kierownik: Krzysztof Giziński p. 413 tel.: 22 443 78 34, e-mail: kgizinski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarczego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem dzielnicowymi obiektami administracyjnymi, w tym: sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz estetyką lokali i budynku Urzędu Dzielnicy, prowadzenie spraw dotyczących...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 78 30 e-mail: bemowo.wag@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Kinga Snopek p. 413 tel.: 22 443 78 30, e-mail: ksnopek@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Administracyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział, w tym: a) prowadzenie ewidencji wartościowej, b) ...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 707 e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjnej wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących Wydziału; prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowych; współpraca z operatorami sieci telefonii komórkowej; zapewnienie zaopatrzenia...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 04 faks: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Michał Piątkowski p. 448 tel.: 22 443 77 04, e-mail: mpiatkowski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Obsługi Informatycznej, wchodzącego w skład Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: w zakresie bieżącej obsługi telekomunikacyjnej, w tym: instalacja aparatów telefonicznych oraz ich bieżąca konserwacja, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wewnętrznej sieci...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 00 faks: 22 325 40 12 e-mail: bemowo.win@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Andrzej Lasota p. 451 tel.: 22 443 77 09, e-mail: alasota@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bemowo należy zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy, w tym zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, a w szczególności: zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Urzędu Dzielnicy w...

 • Artykuł

  e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym: prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale; przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją; obsługa interesantów i udzielanie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; prowadzenie spraw służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej, w szczególności ustanowienia, zmiany...

 • Artykuł

  telefon: 22 44 37 788 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Łukasz Rykaczewski p. 337 tel.: 22 443 77 88, e-mail: lrykaczewski@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 65 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo Kierownik: Magdalena Gajger p. 330 tel.: 22 443 77 65, e-mail: m.gajger@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Użytkowania Wieczystego Gruntów wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych w sytuacji, gdy z wnioskiem w...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 86 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Radosław Serafin p. 357 tel.: 22 443 77 86, e-mail: rserafin@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Mienia Miasta wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 80 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik: Katarzyna Szmigielska p. 360A tel.: 22 443 77 80, e-mail: kszmigielska@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelność m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 77 84 faks: 22 325 40 14 e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik: Sebastian Stolarski p. 359 tel.: 22 443 77 81, e-mail: sstolarski@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry rejestr użytkowników wieczystych rejestr decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rejestr umów Wydziału Nieruchomości Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 26 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Łukasz Otulak p. 240 tel.: 22 443 76 26, e-mail: lotulak@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 27 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo kierownik Elżbieta Mućko p. 239 tel.: 22 443 76 27, e-mail: emucko@um.warszawa.pl Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw...

 • Artykuł

  telefon: 22 443 76 20 faks: 22 325 40 09 e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl Kierownictwo naczelnik Przemysław Burkiewicz p. 241 tel.: 22 443 76 22, e-mail: pburkiewicz@um.warszawa.pl Ewidencje i rejestry ewidencja działalności gospodarczej ewidencja pól biwakowych ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie rejestr wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy...