Świadczenia

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy

tel. 22 4437683 oraz 22 4437684

Numery telefonów dotyczą starych postępowań do wniosków złożonych w Urzędzie do dnia 31.12.2021 r.

Więcej informacji znajdziesz na portalu Emp@tia i na stronie Warszawa 19115.

Od 1 lipca możecie Państwo składać wnioski o świadczenia tylko w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej i elektronicznej na nowe okresy zasiłkowe:

 • Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 1.11.2022 r. – 31.10.2023 r.
 • Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy 1.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

Świadczenia

Zmiany w świadczeniach:

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje świadczenia 800+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wszystkie informacje dostępne pod linkami:

 

UWAGA:

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) przewiduje, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski o świadczenia 500 plus będzie przyjmował i realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski złożone do 31.12.2021 r. będą rozpatrywane na starych zasadach przez Samorządy. Wypłaty do wniosków złożonych do 31.12.2021 roku (na okres świadczeniowy 2021/2022) będą realizowane przez Samorządy do końca bieżącego okresu świadczeniowego, tj. do maja 2022 roku.
Wnioski do ZUS będą mogły być składane jedynie w formie elektronicznej, a świadczenia będą wypłacane jedynie w formie bezgotówkowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji Programu przez ZUS znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ można składać przez cały rok.

Składanie wniosków możliwe jest za pomocą aplikacji bankowej, poprzez platformę EPUAP i tradycyjnie w Wydziale Obsługi Mieszkańców bemowskiego Ratusza.

W celu uzyskania informacji na temat świadczenia wychowawczego 500+ można dzwonić pod podane numery telefonów:

 • 22 44 37 683
 • 22 44 37 681
 • 22 44 37 564
 • 22 44 37 565

 

Na białym tle znajduje się informacja o zmianie organizacyjnej realizowania programu Dobry Start 300+. W górnej części grafiki znajduje się logo Dobry start i ikonkami dzieci.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.

Gdzie uzyskam więcej informacji o Programie „Dobry start”?

Zdjęcie ilustracyjne. Dzieci odrabiają lekcje przy stole w jasnym, dużym pokoju.

Fundusz alimentacyjny przyznany jest obecnie obowiązującymi decyzjami do dnia 30 września 2022 r. Aby otrzymać świadczenia od 1 października 2022 r. na okres świadczeniowy 2022/2023, należy złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2022/2023. Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2022 r., tradycyjne - w formie papierowej od 1 sierpnia. Aby zachować tzw. ciągłość świadczeń, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie później niż 31 sierpnia. Oczywiście osoby, które złożą wnioski we wrześniu i październiku otrzymają należne świadczenia, jednak wypłaty mogą być realizowane z  wyrównaniem w listopadzie (wnioski złożone we wrześniu) lub grudniu (wnioski złożone w październiku).

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy EPUAP lub osobiście na parterze Urzędu Dzielnicy w Punkcie Przyjmowania Wniosków – pokój nr 001A.

Prawdopodobnie będzie również możliwość przesłania wniosku poprzez aplikację bankową, jednak na ten temat brak na razie szczegółów.

Uwaga!

Na okres świadczeniowy 2022/2023 obowiązuje kryterium dochodowe 900 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota świadczenia to nadal 500 zł (ale nie więcej niż miesięczna kwota zasądzonych alimentów).

Grafika ozdobna. Tekst "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH"

Od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zaś od 1 sierpnia w formie papierowej.

Obecne decyzje obowiązują do 31 października 2022 r. Jeśli wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie. Wnioski przyjęte od 1 września  do 31 października zostaną zrealizowane w grudniu. Ustalenie prawa do świadczeń na wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. oraz wypłata świadczeń nastąpi do końca lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego to 674 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (lub znacznym stopniem niepełnosprawności, albo stopniem umiarkowanym). Wnioski składać można za pomocą platformy EPUAP, lub w Punkcie Przyjmowanie Wniosków Urzędu Dzielnicy – pokój nr 001A na parterze budynku.

Przypominamy, że powyższe terminy odnoszą się do prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych wraz z wymaganymi dokumentami.

Braki w dokumentacji oraz błędy we wnioskach mogą spowodować przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków i wypłaty przysługujących świadczeń.

Przypominamy, że okres zasiłkowy trwający od 1 listopada jednego roku do 30 października roku następnego dotyczy zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Prawo do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” nie jest ustalane na okres zasiłkowy.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:

L.P. DATA  DZIEŃ TYGODNIA
1 25.10.2023r. środa
2 24.11.2023r. piątek
3 21.12.2023r. czwartek
4 25.01.2024r. czwartek
5 23.02.2024r. piątek
6 22.03.2024r. piątek
7 24.04.2024r. środa
8 24.05.2024r. piątek
9 24.06.2024r. poniedziałek
10 25.07.2024r. czwartek
11 23.08.2024r. piątek
12 24.09.2024r. wtorek

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lubw związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

W przypadku zagubienia Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Urzędu Dzielnicy, który przyznał Kartę Dużej Rodziny.

Duplikat Karty Dużej Rodziny:

 • opłata w wysokości 10,12 zł – za wydanie duplikatu Karty (czyli jeżeli wydana Karta została utracona lub zniszczona)
 • opłata w wysokości 9,21 zł – za domówienie drugiej formy Karty. Kwota opłaty nie podlega waloryzacji.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

– wniosek o kartę elektroniczną, a karta tradycyjna (plastikowa) została wydana,

– wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. 

Rachunek UD Bemowo dla wpłat za Kartę Dużej Rodziny: 25 1030 1508 0000 0005 5000 2035

Gdzie złożyć wniosek :

 • Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl ).
 • Za pośrednictwem Miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa
 • Bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy (właściwym dla miejsca zamieszkania)

Więcej szczegółowych informacji pod adresem:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-spoleczne-i-zdrowotne/polityka-spoleczna/karta-duzej-rodziny

lub

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

wniosek KDR do pobrania Tutaj