Otwarte konkursy ofert

Szanowni Państwo,

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwałą Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej:

nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow

Zapraszamy do składania ofert.


Szanowni Państwo,

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, iż w dniu 21 lutego 2020 roku zostało podpisane Zarządzenie nr 252/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku”.

informacja o rozstrzygnięciu konkursu rocznego


Szanowni Państwo,

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 roku Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął 3 uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy :

UCHWAŁA NR 373/2019 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow

UCHWAŁA NR 374/2019 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2020-2021 pod nazwą „Prowadzenie klubu młodzieżowego oraz placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej i podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jako element Lokalnego Systemu Wsparcia”.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow

UCHWAŁA NR 375/2019 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku”

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwnowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursowarte-konkursy/zapobieganie-uzale-nieniom-i-patologiom-spo-ecznym-w-dzielnicy-bemowo-mst-warszaw-0

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


Informacja o zarządzeniu nr 231/2019
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku,:
0231_1802
0231_1802zal.docx

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2019&Miesiac=2


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 20 listopada 2018 roku Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 1971/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 204 475,00 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia 18 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

Obszar nr 1

Działania profilaktyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, w tym: realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych lub realizacja całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej bądź socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą połączona z zagospodarowaniem ich czasu wolnego.

Obszar nr 2

Realizacja działań z zakresu pedagogiki podwórkowej jako alternatywa wobec zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Obszar nr 3

Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających przemocy.  

Obszar nr 4

Zapewnienie pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie, podejrzanym o stosowanie przemocy oraz przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych w formie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow

Serdecznie zapraszamy do składania ofert. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.


UCHWAŁA NR 1974/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku. Link z konkursem nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow


uchwała 1490 z dnia 21 listopada 2017 roku

Uchwała nr 1490/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających przemocy

uchwała 1491 z dnia 21 listopada 2017 roku

Uchwała nr 1491/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku - Realizacja działań z zakresu pedagogiki podwórkowej alternatywą wobec zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

uchwała 1492 z dnia 21 listopada 2017 roku

Uchwała nr 1492/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Zapewnienie pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie, podejrzanym o stosowanie przemocy oraz przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych w formie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy w rodzinie

uchwała 1493 z dnia 21 listopada 2017 roku

Uchwała nr 1493/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Działania profilaktyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, w tym realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych lub projektów mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej  w 2018r

ZARZĄDZENIE NR 1077/2017 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (II konkurs - działania profilaktyczne)

ZARZĄDZENIE NR 387/2017 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (przemoc)

ZARZĄDZENIE NR 386/2017 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  z dnia  27 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (działania profilaktyczne)

ZARZĄDZENIE NR 175/2017 PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  w latach 2017-2019 (placówki wsparcia dziennego)

ZARZĄDZENIE NR 174/2017 r. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY z dnia  8 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017-2019 (kluby abstynenckie)

UCHWAŁA NR 1237/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (II konkurs - działania profilaktyczne)

UCHWAŁA NR 1130/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (streetworkerzy)

UCHWAŁA NR 1129/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (działania profilaktyczne)

UCHWAŁA NR 1128/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (przemoc)

UCHWAŁA NR 1102/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017-2019 (kluby abstynenckie)

UCHWAŁA NR 1101/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017-2019 (placówki wsparcia dziennego)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku (Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych połączonych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej – 1182/2017).

Plik do pobrania: uchwała i ogłoszenie - II działania profilaktyczn

Uchwała nr 1026/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1027/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1028/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku

Uchwała nr 1029/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017 - 2019

Uchwała nr 1030/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017 – 2019

Szczegóły dostępne nowa.um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow