Jaki ma być park przy ul. Anieli Krzywoń?

Wkrótce powstanie koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń na Bemowie. Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał przyszły park? Weź udział w konsultacjach.

Od 2016 obowiązuje na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (szczegóły na temat planu znajdziesz poniżej). Zagospodarowanie parku będzie zgodne z planem. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń urządzona, bez budynków i reklam.

Czekamy na odpowiedzi na pytania:

· Jaki charakter ma mieć park?

· Jaką aktywność chciałbyś w nim realizować?

· Jakie elementy małej architektury i w jakim miejscu powinny się w nim znaleźć?

· Jak poprowadzić ścieżki rowerowe i piesze?

· Gdzie i jakie nowe drzewa, krzewy i byliny powinny się w nim znaleźć?

Masz inne pomysły lub uwagi? Weź udział w konsultacjach. Ich wyniki posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania.

Teren parku jest obecnie użytkowany przez m.st. Warszawę i Polski Holding Obronny [mapka]. Konsultacje odnoszą się przede wszystkim do części użytkowanej przez m.st. Warszawę. Można jednak zgłaszać swoje pomysły do całego terenu, bo Urząd m.st. Warszawy prowadzi rozmowy na temat wykupu terenu należącego do Holdingu.

Konsultacje społeczne trwały od 4 do 24 września 2017 roku

Przeczytaj raport ⇒ „Jaki ma być park przy ul. Anieli Krzywoń?” 


Jak można wziąć udział w konsultacjach? 

Wypowiedz się

– w plenerowych punktach konsultacyjnych:

  • 9 września (sobota) w godz. 10:00–15:00 podczas III Pikniku Rodzinnego z „Redutą” przy ul. Synów Pułku 6–8
  • 16 września (sobota)  w godz. 10:00–13:00 w trakcie akcji „Sprzątania świata” na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy przy ul. Powstańców Śląskich 70
  • 24 września (niedziela) w godz. 10:00–16:00, podczas Ekopikniku w Parku Górczewska.

– mailowo

na adres bemowo.konsultacje@um.warszawa.pl 

– pisemnie

na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa z dopiskiem „park przy ul. Anieli Krzywoń”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń.

Wyciąg najważniejszych zapisów:  

  1. Dopuszcza się na całym obszarze planu lokalizację obiektów małej architektury, między innymi: pomników, rzeźb, fontann oraz elementów rzeźbiarskich w formie płyt wbudowanych w posadzkę i tablic montowanych na ścianach budynków, niestanowiących reklamy lub szyldu, poza miejscami wskazanymi na rysunku planu
  2. W zakresie ruchu rowerowego ustala się prowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych o szerokości minimum 5,0 m
  3. W zakresie komunikacji pieszej ustala się prowadzenie ścieżek pieszych o szerokości minimum 3 m  
  4. W zakresie zaopatrzenia w wodę zakazuje się realizacji nowych podziemnych ujęć wody  o przeznaczeniu innym niż potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych oraz obiektów związanych ze służbą zdrowia i bezpieczeństwem państwa
  5. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.

a) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z

potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakaz zachowania i ochrony form rzeźby terenu, w szczególności nasypu pochodzenia antropogenicznego, zlokalizowanego w południowej części terenu;

2) nakaz kształtowania zieleni w pasie wzdłuż granicy z torami kolejowymi  jako zwartych

grup drzew i krzewów;

3) nakaz kształtowania grup drzew i krzewów na terenie w sposób umożliwiający wytworzenie kompozycyjnych wnętrz, w szczególności: miejsc piknikowych, miejsc do gier np. w bule itp.;

4) orientacyjny przebieg ścieżek pieszych zgodnie z rysunkiem planu

5) orientacyjny przebieg ścieżek pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem

6) rejon wystaw plenerowych, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego ustala się:

a) dopuszczenie organizowania wystaw plenerowych,

b) zagospodarowanie zielenią urządzoną niską;

7) rejon lokalizacji historycznych elementów wojskowych, zgodnie z rysunkiem planu; nakaz ochrony i ekspozycji zachowanych podstaw pod działa, pochodzących z okresu II wojny światowej;

8) strefa sportu w parku, zgodnie z rysunkiem planu, w której dopuszcza się lokalizowanie urządzeń sportowych, jak na przykład „małpi gaj”;

9) strefa sportu i rekreacji w parku, zgodnie z rysunkiem planu, w której dopuszcza się lokalizowanie placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych, miejsc wypoczynku;

10) dopuszczenie lokalizacji ogródków gastronomicznych dla usług zlokalizowanych na terenie sąsiadującym z parkiem w strefie max. 10,0 m od tych usług;

11) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;

12) zakaz lokalizowania budynków;

13) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;

14) zakaz realizacji ogrodzeń.

b)  Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%.