Granty

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku przyznano::

  1. dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Fundację Kulturalne Dzieci Waw Pl pn. Kulturalne spektakle w przedszkolach
  2. finansowanie zadania publicznego realizowanego przez Fundację Dom Kultury pn. Warsztaty kaligraficzne dla dzieci
  3. dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Fundację Proscenium pn. Jesień może być piękna
  4. dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie In Laetitia pn. Uroczyste kolędowanie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm.) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego). 

Obecnie dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w 2017 roku w ramach tzw. małych grantów z zakresu: 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
28 660 zł


Szczegółowe informacje i formularze do pobrania: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty