Granty

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Jest to finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),.

Ponadto, termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego, który kończy się 31 grudnia o północy).

Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bemowo przyznaje granty na realizację zadań zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Granty przyznawane są w miarę posiadania wolnych środków na działania kulturalne w budżecie dzielnicy.

​Informacje o posiadaniu wolnych środków oraz o ich wysokości ogłaszane są  każdorazowo na stronach dzielnic wraz z tematami i terminami składania ofert. Organizacja może się starać o całkowite sfinansowanie lub dofinansowanie zgłaszanych działań, w zależności od swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje i formularze do pobrania