Dotacje dla NGO

Miasto Stołeczne Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.). Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które dla zadań o charakterze dzielnicowym są przygotowywane i przeprowadzane przez wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy.

Konkursy ogłaszane są na wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków finansowych (np. 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą cześć. Niektóre zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę, tzn. powierzane.

Konkursy dzielnicowe są ogłaszane w formie uchwał zarządów dzielnic m.st. Warszawy, natomiast są rozstrzygane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Więcej informacji um.warszawa.pl/waw/ngo