null

Zespół Kadr

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 25
faks: 22 325 40 21
e-mail: bemowo.zkd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik zespołu: Magdalena Jezierska
p. 207
tel.: 22 443 78 25, e-mail: mjezierska@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Zespołu Kadr dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. realizacja całości spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, łącznie z kierownikami instytucji kultury położonych na obszarze Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 3. gospodarowanie etatami i funduszem płac, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 4. przeprowadzanie pełnej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, zgodnie z obowiązującym regulaminem przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie Dzielnicy;
 6. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 7. organizowanie praktyk zawodowych, studenckich i absolwenckich,  wolontariatu oraz staży, robót publicznych i prac interwencyjnych;
 8. prowadzenie spraw dotyczących krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. współpraca z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń, m.in. w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Urzędu Dzielnicy;
 10. współpraca z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 11. realizacja zapisów regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników Urzędu Dzielnicy i innych osób uprawnionych;
 12. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo przy opracowywaniu projektu planu budżetu dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 13. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 14. współpraca ze związkami zawodowymi.