null

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul. Księcia Bolesława

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul. Księcia Bolesława

Warszawa, 22 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.110.2021.AMA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1  oraz art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zgromadzone wszystkie dowody i materiały w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr: 64/70, 69/2, 91, 31/2, 77/6 oraz 61/13, 61/14 i 61/15 (powstałe z podziału działki 61/11), oraz 64/94 i 64/95 (powstałe z podziału działki 64/76) z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wyżej wskazana sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa, ani w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 2 sierpnia 2023 r. ze względu na to, że konieczne jest powiadomienie stron postępowania o zgromadzonych materiałach.

Z uwagi na powyższe, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 lipca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37. § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (...)  § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (...)”.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Przed wydaniem decyzji można zapoznać się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urząd m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, w pokoju 346, w godzinach przyjęć interesantów: w poniedziałki i czwartki w godz. 8:30 – 15:30, tel.: +22/443 77 50.

Informacja:

Zgodnie z art. 49: „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Zgodnie z art. 49a „Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.”

W Zawiadomieniu Zarządu m.st. Warszawy z 11 marca 2022 r. oraz w zawiadomieniu uzupełniającym z 22 maja 2024 r. wszystkie strony zostały poinformowane na piśmie, że na podstawie art. 49a Kpa w dalszym toku postępowania strony będą zawiadamiane o czynnościach organu w formie obwieszczenia, które będzie zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na piśmie powiadamiani będą wyłącznie: Wnioskodawca oraz właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Obwieszczenie zostało umieszczone:

·         W Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

·         na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,

·         w rejonie planowanego przedsięwzięcia

·         na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo

w dniu 23 maja 2024 r.

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50.

Osoba do kontaktu: Michał Czerwiński , (+22) 44 377 51, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl.          

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo