null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na nieruchomości przy ul. Dywizjonu 303.

Warszawa, 23 lutego 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.8.2024.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek spółki Catalina Investment sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, złożony 8 lutego 2024 r., skorygowany i uzupełniony 13 lutego 2024 r. w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na działkach ew. nr 58 i 59 z obrębu 6-11-02, położonych przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775  z późn. zm.) zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa ze względu na konieczność sporządzenia analizy urbanistycznej, następnie sporządzenia projektu decyzji, uzyskania wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień. Przed wydaniem decyzji organ powiadomi strony o zebranych materiałach i dowodach umożliwiając wypowiedzenie się stronom co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie.

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 8 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/443 77 50.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 37. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego: „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (...) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (...).”

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo,
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy

- na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo,

- poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-50, 22-443-77-49, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Michał Czerwiński   

Kierownik Referatu Urbanistyki

 w Wydziale Architektury i Budownictwa

 dla Dzielnicy Bemowo