null

Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z nazi...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Warszawa, 4 listopada 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.220.2019.MTR                                                       

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że zostały zgromadzone wszystkie materiały w postępowaniu wszczętym na wniosek Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie, złożony w dniu 11 października 2019 r., o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, częścią drogi wewnętrznej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i niezbędnej infrastruktury technicznej na częściach działek ewidencyjnych nr: 64/76, 64/70 i 74 z obrębu 6-15-01, a w zakresie wjazdu na części działki ewidencyjnej nr 64/76 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa. oraz w zawiadomieniu z dnia 1 czerwca 2020 r., ponieważ konieczne jest zawiadomienie stron o zgromadzonych materiałach w przedmiotowej sprawie
i umożliwienie stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

Pouczenie:

Nawiązując do art. 8, 9 i 79a Kpa informuję, że analiza kontynuacji funkcji i cech zabudowy przeprowadzona w oparciu o art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) wykazała brak kontynuacji cech zabudowy w obszarze analizowanym. Organ wezwał na podstawie art. 50 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z póżn. zm.) wnioskodawcę do skorygowania wniosku w zakresie gabarytów projektowanej inwestycji.

Brak korekty wniosku przez Inwestora w ustalonym terminie, a tym samym spełnienia wymogu ustawowego, uniemożliwia ustalenie warunków zabudowy i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, co będzie skutkować wydaniem decyzji odmownej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji można zapoznać się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym ze sporządzoną analizą urbanistyczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urząd m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, w pokoju 345, w godzinach przyjęć interesantów: w poniedziałki i czwartki w godz. 8:30 – 15:30, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13.

Zgodnie z art. 37. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.): „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (…) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (…).”

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz wynikającymi z tego ograniczeniami i utrudnieniami dla stron, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W związku z powyższym o każdej dodatkowej zmianie terminu organ zawiadomi strony postępowania.

Zawiadomienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu
4 listopada 2020 r.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

6730_220_2019_MTR_zebranieDowodow