null

Zawiadomienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej na części dz. ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05 położonej w rejo...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 2 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.34.2020.JKO


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),


Zawiadamiam że Postanowieniem nr 212/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., zostało zawieszone z urzędu do dnia 19 maja 2021 r. postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej na części dz. ew. nr 12/4 z obrębu 6-13-05 położonej w rejonie ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie
Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13, pokój 355a.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,
który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje:
Ewentualne zażalenie na postanowienie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13, Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia
(art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256). Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:
Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37 808, jkochanowska@um.warszawa.pl

Podpisano /-/
Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo
6733_34_2020_JKO_postanowienie