null

Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania przy ul. Okrętowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 2020-09-07

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.670.86.2020.AMA                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało w dniu 11 sierpnia 2020 r. Postanowienie znak: KOC/3535/Ar/19 o podjęciu z urzędu postępowanie zawieszone Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. znak: KOC/3535/Ar/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedszkole publiczne, na działce ew. nr 33 obręb 6-012-07 przy  ul. Okrętowej w Warszawie. 

pouczenie

Z przedmiotowym postanowieniem zapoznać się można w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Sprawa prowadzona jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, tel. 22 622 49 61 do 4.

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki 

w Wydziale Architektury i Budownictwa 

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.670.86.2020.AMA