null

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku gospodarczego przy ul. Drzeworytników 31

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku gospodarczego przy ul. Drzeworytników 31

Warszawa, 15 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.24.2024.JKO

3105/24, 971/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wydane postanowienie nr 188/BEM/PU/2024 z 8 kwietnia 2024 r. zawieszające zurzędu postępowanie administracyjne, na wniosek osób fizycznych14 marca 2024 r., skorygowany i uzupełniony 2 kwietnia 2024 r. w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na: budowie budynku gospodarczego wolno stojącego na działkach nr ew. 116/1 i 192/3 z obrębu 6-12-11, położonych przy ul. Drzeworytników 31 w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zgodnie z art. 103 K.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a., w związku z art. 144  K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje:

Ewentualne zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50.

Obwieszczenie opublikowano na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo 15 kwietnia 2024 r.

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Bemowo po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, adres e-mail: jkochanowska@um.warszawa.pl, tel. + 22/44 37808.

Z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo