null

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę urządzeń PLAY na istniejącym budynku przy ul. Słomianej 30

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę urządzeń PLAY na istniejącym budynku przy ul. Słomianej 30

Warszawa, 20 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.9.2024.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 243/BEM/PU/2024 z 15 maja 2024 r. zostało zawieszone z urzędu do dnia 18 kwietnia 2025 r. postępowanie w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie urządzeń PLAY nr WAR1580B, w tym antenowych konstrukcji wsporczych instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tym urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających na działce ew. nr 19 z obrębu 6-12-12 przy ul. Słomianej 30 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Na postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Informacje:

Ewentualne zażalenie na postanowienie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2024 r., poz. 572 j.t.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo w terminie od 20 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo