null

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 24 stycznia 2020 r.

UD-I-WAB-B.6733.91.2019.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 24/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. zostało zawieszone na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej na części działki ew. nr 6/10 z obrębu 6-13-05, położonej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

Zgodnie z art. 98 § 2 Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Ewentualne zażalenie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/325 40 13.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.