null

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania na budowę budynku gospodarczego na nieruchomości przy ul. Lustrzanej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania na budowę budynku gospodarczego na nieruchomości przy ul. Lustrzanej

Warszawa, 26 marca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.16.2024.KBO

l.dz. 2037/24, 708/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że wydane zostało z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Postanowienie nr 162/BEM/PU/2024 z dnia 26 marca 2024 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na działce ew. nr 158 z obrębu 6-12-11, położonej przy ul. Lustrzanej 39 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (działka ew. nr 159 z obrębu 6-12-11, położona przy ul. Lustrzanej 37,37A).

Z treścią Postanowienia można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zgodnie z art. 103 K.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 Kpa Postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 26 marca 2024 r.

Informacje:

Wniosek o odpis ww. Postanowienia bądź ewentualne zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 26 marca 2024 r.:

- na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo,

- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Sprawę prowadzi: Karolina Bożym-Grzyb, tel. 22 44 37748, k.bozym@um.warszawa.pl

Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo