null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                        Warszawa, 12 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B. 6733.30.2018.LST                                      

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

 zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach ew. nr: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 (dawniej dz. ew. nr 14/7) z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją  można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 352. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Łukasz Stęplewski, e-mail: lsteplewski@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-46.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.30.2018.LST