null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa hali mobilnej na terenie Lotniska Warszawa- Babice

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                             Warszawa, 29.09.2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.59.2020.MBO                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 174/2020 z dnia 29.09.2020 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hangaru (mobilnego) na terenie Lotniska Warszawa - Babice na części działki ewid. nr 1/8 z obrębu 6-08-10 położonej przy ul. Radiowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13, pokój 355A.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr 174/2020 z dnia 29.09.2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

   Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

dec. 174_2020 odmowa