null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków, przy ul. Pełczyńskiego (rej. 17A, 19)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków, przy ul. Pełczyńskiego (rej. 17A, 19)

Warszawa, 13 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.6.2024.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z póżn.zm.),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 5/BEM/CP/2024 z 8 maja 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków stacji pomp kanałowych „Pełczyńskiego”, na działce ew. nr 113 z obrębu 6-11-02, położonej przy ul. Pełczyńskiego (rej. 17A, 19) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w m.st. Warszawa,  uzgodniła planowane zamierzenie inwestycyjne postanowieniem z 26 kwietnia 2024 r. nr ZNS/105/2024 znak ZNS.9022.13.23.2024.1.MA.

pouczenie

Z przedmiotową decyzją i postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji i postanowień możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr 5/BEM/CP/2024 z 8 maja 2024 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j).

informacja:

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje:

-   w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,

-   na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,

-   na stronie internetowej urzędu Dzielnicy Bemowo,

-   poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, adres e-mail: mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-49, 22-443-77-50, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo