null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Człuchowskiej i Siemiatyckiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 12 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.32.2020.AMA                                                                    

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 95/2020 z  dnia  12 czerwca 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie  po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej kanałowej 2XDn350 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2XDn500/710, od komory J-9/L-3a do komory J-9/L-4 w ul. Człuchowskiej w Warszawie - zadanie I: odcinek od granicy  dz. ew. nr:  22/4 i 12/3 w obrębie 6-12-06 do komory J-9/L-4 na działkach ew. nr: 22/4 i 12/3 w obrębie 6-12-06 położonych przy ul. Człuchowska/Siemiatycka w Dzielnicy Bemowo  m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa,   tel.: +22/443  77 50 , fax: +22/325 40 13, pok. 355a.     

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr 95/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j.t.).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.32.2020.AMA