null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Górczewskiej 240

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Górczewskiej 240

Warszawa, 21 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.10.2024.KBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.),

zawiadamiam

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr 7/BEM/CP/2024 z 21 czerwca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na potrzeby zasilania projektowanych budynków przy ul. Górczewskiej 240 w Warszawie na części działki ew. nr 93 z obrębu 6-13-14, położonej przy ulicy Górczewskiej 240 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr 7/BEM/CP/2024 z 21 czerwca 2024 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do  publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j).

informacja:

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu
m.st. Warszawy  w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
  • na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • na stronie internetowej urzędu Dzielnicy Bemowo,
  • poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Sprawę prowadzi: Karolina Bożym-Grzyb, adres e-mail: k.bozym@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-48, 22-443-77-50

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo