null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną i fragmentem osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Puszczy Solskiej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną i fragmentem osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Puszczy Solskiej

Warszawa, 26 marca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.2.2024.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam

że została wydana z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr 2/BEM/CP/2024 z 14 marca 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym lub gminnym dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej – magistrali „J” 2xDN600/800 od studzienki J8/L1/S3 do komory J8/L3 wraz z kanalizacją teletechniczną i fragmentem osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN80/160 na częściach działek ew. nr 62, 80/27, 81/2, 94/10, 94/15, 94/21, 94/23, 94/24, 115/3, 115/4 z obrębu 6-12-07 oraz na częściach działek ew. nr  2/3, 2/5, 7/18 z obrębu 6-12-08 położonych w rejonie ul. Puszczy Solskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (zgodnie z art. 49 k.p.a.  – Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Informacja:

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy i na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w terminie od 26 marca 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, jkochanowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 78 08,

adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

le

w z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo