null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Sterniczej 125A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i budowę przyłącza do projektowanego budynku przy ul. Sterniczej 125A

Warszawa, 15 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.8.2024.KBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, złożony 5 kwietnia 2024 r.,  uzupełniony i skorygowany 11 kwietnia 2024 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowie przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku przy ul. Sterniczej 125A w Warszawie, na części działek ew. nr 31, 32/3, 33, 70 z obrębu 6-12-10, położonych przy ul. Sterniczej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w drodze obwieszczenia:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
  • na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • na stronie internetowej urzędu Dzielnicy Bemowo,
  • poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Sprawę prowadzi: Karolina Bożym-Grzyb, adres e-mail: k.bozym@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-48, 22-443-77-50, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo