null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Górczewskiej 240

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Górczewskiej 240

Warszawa, 7 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.10.2024.KBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek spółki SPRAVIA sp. z o.o., złożony 22 kwietnia 2024 r., uzupełniony i skorygowany 29 kwietnia 2024 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na potrzeby zasilania projektowanych budynków przy ul. Górczewskiej 240 w Warszawie na części działki ew. nr 93 z obrębu 6-13-14, położonej przy ul. Górczewskiej 240 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w drodze obwieszczenia:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
  • na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • na stronie internetowej urzędu Dzielnicy Bemowo,
  • poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Sprawę prowadzi: Karolina Bożym-Grzyb, adres e-mail: k.bozym@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-77-48, 22-443-77-50, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo