null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 29 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.65.2020.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Dom Development S.A., złożony w dniu 2 września 2020 r., skorygowany w dniu 16 września 2020 r. w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr ew.: cz. 14/6, 14/8, cz. 12/4 z obrębu 6-13-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.65.2020.JKO_29-09-2020