null

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki ew. nr: 741 z obrębu 6-10-...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.382020.MBO                                  

l.dz. 2210-12516/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),  

 

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN 100 L = 14 m i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 L = 8,5 m i DN 160 L = 11 m, na części działki ew. nr: 741 z obrębu 6-10-05 stanowiącej pas drogowy ul. Kircholmskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

informacja

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.    

 

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, telefon (22) 443 77-749, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

obwieszczenie z dnia 26.06.2020r.