null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci ciepłowniczej po istniejącej trasie w rejonie ulic: Człuchowskiej, Okrętowej, Drzeworytników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 27 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.44.2020.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Veolia Energia Warszawa S.A., złożony w dniu 17 czerwca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Warszawie wraz z przebudową komory J-9/L-3a na dz. nr ew. 1 z obrębu 6-12-07, na działkach nr ew.: 1, 2, 85/17, 54/9, 54/10, 19, 18, 90, 83/24, 83/26, 84/10, 100, 101/1, 101/2, 85/2, 85/15 z obrębu 6-12-07 oraz działce nr ew. 57/13 z obrębu 6-11-12 przy ul. Człuchowskiej, Okrętowej, Drzeworytników w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki 

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.44.2020.JKO